Meyer sin ng, muutich un korajoos in unser mechtich formatsioon, Als khuuchle in tas laate keraat, wii kholeeke in te xachtel. Unser kloorayche kheenich is unich uns! Servus! Fer iim un sayn khort als meyer marxeere torich ti horte!.. Wn te kheenich trefst, must tich pike! Fer tsayche tayn waarem kefiils un entusiasmus, Es is peser uf te potem fale, Nase xnee ore xlam - ekaal! Es weyer soo untankpaar sin se saan tas es wee tuut! Fer tich selepst pike is net te ufkaape woo kroos is. Te kheenich is ferantwortlich fer tas klik un feel keen, Un wn net te kheenich, es kept ti kheenikiin in tee xtel! Wn te kheenich trefst, must tich pike! Fer se tsayche, tayn waarem kefiils un entusiasmus, Es is peser uf te potem fale, Nase xnee ore xlam - ekaal!
Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016