Kept es en meechliche weech fer siin, Was petayt tii etape ore kerist? Nee, nichter wre meyer es net kemach kriin, Meyer prayche en kroos flax roote wayn!
Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016