Er hat kriit ales was er wolt - Ferkniiche, lache un xpas, Awer, wii tas xprichwort saat, Hėrkot hast en keeriche. Tas waar kenuch fer iim, Fer kriin net tis net tas, Un ales is ferxwun, Too is niks in sayn hant.
© Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016