Hayt oone krinse Ich keen uf, Tm pech yoer Fiiles is ferkheyert passiert. Yeete fon mayn xrite is en feeler Wii wn ich inkexprt weyer... Un tas kroose xrekliche pilt Xaut mich fon payte sayte.
Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016