Hayt khan ich net tas ferkese suuche ore trinke... En wrs is khom un mayn konseptsioon is hooch. Xteyer mich net, los mich tiif keen, Los ye mich fer en tsayt in ketanke fale!
Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016