Was ich heere kefalt ploos mayn seel, Un yeete fon mayn ketanke is net aanxtėnich. Awer es is eenfach en Ėėten fer tume! Wii fiil liipe ich tii wunerlich eksistėns!
© Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016