Es khomt foer tas ich net xraywe khan, Un ale tinger net richtich keen. Es khan talent ans licht khome, Awer es is meyer aus te aue.
Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016