Es xaynt tas ich ti luft kexlaa hon - Es is ti xtile wii es foer heyer waar. Ich sin fėrtich fer en xweyer aarwat mache, Awer nimant is in te noot fon mayn kraft.        
© Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016