Xlechte Naychkheete tuun net imer mayn seel wee... Net mool tuun tas khee eene eelant - Mayn troye hunt xitse mayn haus Fon xpits puuwe un freche pesuucher.
Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016