Ich keen xwiirichkheete torich net layser net laycht. Hier is en kexicht iwer ti Alte Vikse - Iwer sayn rayse peesem un triks, Was net paseyert waar un was waar. Sii lokert pasante in tiif waser, Iwerhaupt yunge fraae... Sii faart layser sayn helix xpayse mase Un mit kexikt macht ėr ti weeche...
© Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016