Es kept khee uersach um tsayt mache, Fer ales was motėrn is ticht an tay aue - Es wėrt nii helfe tich fer kewe En man fol weyert, mayn liipe soon.        
© Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016