Za mena moja vlahinja ča sa krivit, Za mena dica čaju platit moje duga, Za mena druge čaju kandat saku balatu, Za mena, benja, čaju brindat moje nemika. Nečaju mi dat libra nabolje, Nimam več jakule di kitara, mang jenu, Nemoram pokj naza o napri, Nimam več sundza e nimam več misačin. Ne moram čit jena pas. Mi je vjetana. Moram pokj sama do zida disu vrata. Ne na ruku dritu ne na ruku mandžinu, Je mi ostala jena kurniča do nebe. E pa snit. Snit za jiskodit e čambij Ka sa spoštiva, e moje halje čaju mi dat. E kaka čaju ma čekat moje micicje za ma zagračat E koje kandzune micicje čaju kandat!
© Nicola Gliosca. Translation, 2016