 
(vlaDImIr vISotSqI)
  VVysotsky translated
◀ To beginning
 
   tlhoy  veb  ghIb