IMPREZY
KOSZALIN 2016

Muzeum Włodzimierza Wysockiego i Instytut Włodzimierza Wysockiego w Koszalinie przystępują do realizacji nowego projektu.

W 2003 roku zorganizowany został I Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych o Włodzimierzu Wysockim "Pasje według świętego Włodzimierza". Impreza o charakterze cyklicznym odbywała się w grodzie nad Dzierżęcinką przez trzynaście lat (trzynasty festiwal "Pasje według świętego Włodzimierza" odbył się w 2015 roku). Regularnie pod koniec stycznia Koszalin - "Wysocka stolica Polski" gościł przedstawicieli różnych krajów i kontynentów - naukowców, pisarzy, piosenkarzy, muzyków, reżyserów, translatorów, fotografików, uczestników Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych o Włodzimierzu Wysockim "Pasje według świętego Włodzimierza". Nazwa ta stała się swego rodzaju brandem (właśnie pod tą nazwą w wielu miastach Polski odbywały się prezentacje unikatowych materiałów archiwalnych ze zbiorów koszalińskiego muzeum, wystawy, spotkania z widzami i czytelnikami).

Od 2016 roku impreza pod nazwą "Pasje według świętego Włodzimierza" odbywać się będzie w grudniu i stanie się przedsięwzięciem o charakterze naukowo-badawczym i literackim (seminaria z udziałem wysockologów z kraju i zagranicy).

Nowe czasy stawiają przed muzeami i ich pracownikami nowe wyzwania. Placówki muzealne zyskały nowe możliwości, ale też wpaść mogą w liczne, ukryte na ich drodze ku nowoczesności, pułapki. Koszalińskie muzeum Włodzimierza Wysockiego, ceniące i wykorzystujące w swej działalności nowinki techniczne, dążące do zerwania z tradycjami "banalnych muzeów" ze srogimi kustoszami i całą należną tego typu miejscom nudą, kategorycznie nie zgadza się zarazem z dominującymi obecnie w życiu kulturalnym większości krajów tendencjami, zmierzającymi do przekształcenia muzeów w parki atrakcji, lub w najlepszym razie w tematyczne parki rozrywki. Zdecydowanie sprzeciwiamy się takiej degradacji muzeów i opowiadamy się za uczynieniem ich jednymi z najważniejszych w kraju centrów kulturalnych i naukowych.

Głęboko wierzymy, iż na najwyższy szacunek zasługują muzea "zwrócone frontem" nie tylko do turystów, ale i do ekspertów, specjalistów. Naszym zadaniem jest nie tylko odszukanie, zgromadzenie, usystematyzowanie, wyeksponowanie i ocalenie dla przyszłych pokoleń, ale i poznanie, zbadanie, opisanie. Proces naukowo-badawczy stanowi nieodłączną część działalności muzealnej.

29.05.2014 roku powołany został do życia Instytut Włodzimierza Wysockiego w Koszalinie. Jak podkreślono w jednej z zagranicznych publikacji, poświęconych działalności koszalińskiego muzeum poety, w niedużym polskim mieście wyrosło wielkie centrum naukowo-badawcze (wielkie nie ze względu na zajmowaną powierzchnię, ale za sprawą rangi prowadzonych przez nie badań nad życiem i twórczością Włodzimierza Wysockiego).

Odtąd (od 2016 roku) impreza "Pasje według świętego Włodzimierza" nosić będzie charakter seminariów, spotkań ekspertów, wysockologów zajmujących się działalnością naukowo-badawczą i literacką. Wszak Muzeum Włodzimierza Wysockiego w Koszalinie to właśnie muzeum literackie. Jedno z 96 polskich muzeów literackich. Nawiasem mówiąc, tylko cztery z nich poświęcone są pisarzom zagranicznym. Pośród tych czterech muzeów znajduje się jedyne polskie muzeum literackie poświęcone pisarzowi zagranicznemu, który nie urodził się na ziemiach polskich. To Muzeum Włodzimierza Wysockiego w Koszalinie.

Ale koszalińskie muzeum zalicza się zarazem do muzeów literackich... Rosji. Podobnie jak wydany przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie przewodnik "Polskie muzea literackie" prezentuje nie tylko placówki działające na terenie Polski, ale i muzea znajdujące się w innych krajach (poświęcone polskim pisarzom) - Białorusi, Francji, Libanie, Litwie, Niemczech, Turcji, Ukrainie, również encyklopedia "Muzea literackie Rosji", prace nad którą rozpoczęto z inicjatywy Państwowego Muzeum Literackiego w Moskwie, prezentować będzie nie tylko rosyjskie, ale i zagraniczne muzea pisarzy rosyjskich.

Rok 2016 będzie dla Muzeum Włodzimierza Wysockiego i Instytutu Włodzimierza Wysockiego w Koszalinie rokiem istotnych zmian. Od dawna dobrze znana wielbicielom talentu poety impreza "Pasje według świętego Włodzimierza" nabierze nowego charakteru i zaskoczy miłośników twórczości W. Wysockiego licznymi niespodziankami.

Zmieni się również muzealna ekspozycja. Po zaplanowanym na najbliższe miesiące remoncie w muzeum otwarte zostaną nowe wystawy stałe, które staną się odzwierciedleniem koncepcji opracowanych w toku dyskusji z wysockologami z wielu krajów, naukowcami, pisarzami, aktorami, muzykami, piosenkarzami, reżyserami, fotografikami, pracownikami muzeów i archiwów, goszczącymi w progach koszalińskiej placówki. Z uwzględnieniem ich życzeń, sugestii i rad, przy wykorzystaniu własnych wieloletnich doświadczeń, muzeum zaprezentuje zwiedzającym cakowicie odmienioną ekspozycję, stanowiącą swoisty złoty środek między muzealnymi tradycjami i wymogami współczesności.

Nowe wystawy stałe odzwierciedlać będą zarazem unikatowy charakter koszalińskiego muzeum poety, prowadzącego aktywną działalność badawczą, podkreślającego ogromny wkład Włodzimierza Wysockiego do skrabnicy światowej literatury, muzyki, teatru, kinematografii.

Instytut Włodzimierza Wysockiego w Koszalinie jest fundatorem nagród za najlepsze książki roku (trójka laureatów nagradzana jest za najlepsze książki biograficzne, literaturę naukową i popularnonaukową, przekłady poezji i prozy Włodzimierza Wysockiego, studia tekstologicze, a także książki innych gatunków poświęcone życiu, twórczości i działalności artystycznej W. Wysockiego).

W grudniu 2016 roku Nagrodami Instytutu Włodzimierza Wysockiego w Koszalinie za najlepsze książki roku uhonorowani zostaną autorzy książek wydanych w roku 2015.

КОШАЛИН 2016

Музей Владимира Высоцкого и Институт Владимира Высоцкого в Кошалине приступают к реализации нового проекта.

В 2003 году состоялся 1-й Международный фестиваль документальных фильмов о Владимире Высоцком "Страсти по святому Владимиру". Мероприятие стало традиционным и проводилось ежегодно в январе, в 2015 году состоялся 13-й по счету фестиваль. Регулярно в конце января Кошалин - "Высоцкая столица Польши" - принимал гостей из ряда стран - ученых, писателей, певцов, музыкантов, режиссеров, участников Международного фестиваля документальных фильмов о Владимире Высоцком "Страсти по святому Владимиру". Это название стало уже своего рода брендом (именно под этим названием во многих городах Польши проходили показы уникальных киноматериалов из архива музея, выставки, встречи со зрителями и читателями).

С 2016 года меорприятие "Страсти по святому Владимиру" будет проводиться в декабре и будет носить научно-исследовательский характер (семинары с участием высоцковедов из разных стран).

Новые времена ставят перед музеями и музейными работниками новые задачи. Они дарят нам новые возможности, но одновременно расставляют на нашем пути многочисленные ловушки. Откровенно говоря, наш музей, ценящий и использующий в своей деятельности, технические новинки, стремящийся порвать с традициями "скучного музея" со строгими смотрителями и всем присущим подобного рода учреждениям унынием, одновременно категорически не согласен с актуально доминирующими в культурной жизни большинства стран тенденциями, превращающими музеи в парки аттракционов, или в лучшем случае в тематические парки развлечений. Мы категорически возражаем против такой деградации музеев и ратуем за возведение их в ранг важнейших культурных и научных центров страны.

Мы глубоко уверены, что высочайшего уважения достойны музеи, "повернувшиеся лицом" не только к туристам, но и к экспертам, специалистам. Наша задача - не только разыскать, собрать, систематизировать, показать и сохранить, но и изучить, исследовать, описать. Исследовательский процесс - неотъемлемая часть музейной деятельности.

29.05.2014 года состоялось торжественное открытие действующего при музее Института Владимира Высоцкого в Кошалине. Как отмечалось в одной из российских публикаций, посвященных деятельности кошалинского музея, в небольшом польском городке вырос крупный научно-исследовательский центр по изучению жизни и творчества Владимира Высоцкого.

Отныне (с 2016 года) меорприятие "Страсти по святому Владимиру" превратится в семинары, встречи экспертов, высоцковедов, занимающихся научно-исследовательской и литературной деятельностью.

Ведь Музей Владимира Высоцкого в Кошалине - именно литературный музей. Один из 96 литературных музеев Польши. Кстати, лишь четыре из них посвящены зарубежным писателям. В числе этих четырех музеев - всего один, посвященный зарубежному писателю, не родившемуся в Польше. Это Музей Владимира Высоцкого в Кошалине.

Но вместе с тем кошалинский музей относится к литературным музеям России. Подобно тому как путеводитель "Польские литературные музеи", изданный Музеем литературы им. А. Мицкевича в Варшаве, рассказывает не только о музеях, действующих на территории Польши, но и об учреждениях, находящихся в других странах (посвященных польским писателям) - Беларуси, Германии, Ливане, Литве, Турции, Украине, Франции, так и энциклопедия "Литературные музеи России", идея подготовки и издания которой выдвинута Государственным литературным музеем в Москве, расскажет не только о российских, но и о зарубежным музеях русских писателей.

Итак, 2016 год будет для Музея Владимира Высоцкого и Института Владимира Высоцкого в Кошалине годом существенных изменений. Давно и хорошо известное почитателям таланта поэта мероприятие "Страсти по святому Владимиру" будет носить совершенно новый характер и порадует всех, кому дорого творчество В. Высоцкого, многими сюрпризами.

Изменения ждут также музейную экспозицию.

После запланированного на ближайшие месяцы ремонта в музее будет оформлена новая экспозиция, отражающая концепции разработанные по итогам дискуссий с участием высоцковедов из ряда стран, ученых, писателей, актеров, певцов, музыкантов, режиссеров, фотографов, музейных работников, сотрудников архивов, гостивших в кошалинском музее. С учетом их пожеланий и советов, с учетом накопленного за годы работы собственного опыта, музей порадует посетителей совершенно новой экспозицией, являющейся своего рода золотой серединой между музейными традициями и требованиями современности. Новая экспозиция будет отражать уникальный характер музея, ведущего активную исследовательскую деятельность, акцентирующего внимание на огромном вкладе Владимира Семеновича Высоцкого в сокровищницу мирового искусства: литературы, музыки, театра, кинематографа.

Институт Владимира Высоцкого в Кошалине является учредителем приза за лучшую книгу года (три лауреата награждаются за лучшие биографические книги, научную и научно-популярную литературу, переводы поэзии и прозы Владимира Высоцкого, текстологические труды, а также книги других жанров, посвященные жизни, творчеству и артистической деятельности В. Высоцкого).

В декабре 2016 года Призом Института Владимира Высоцкого в Кошалине "Лучшая книга года" будут награждены авторы книг, изданных в 2015 году.


Developed by VERY Ltd. in 2006-2016