IMPREZY
Koszalińskie Spotkania z Wysockim
Dni Pamięci Marleny Zimnej i Włodzimierza Wysockiego
"IM DO NIEBA SIĘ WZBIĆ"

28-30 października, Koszalin, Polska.


28 października (piątek) 10:00 Prawosławna cerkiew p.w. Zaśnięcia NMP, Koszalin, ul. Adama Mickiewicza, 22.
Liturgia święta i panichida za pamięć Marleny Zimnej i Ingrid Moniki Zimnej.

29 października (sobota)
11:00 Centrum Kultury 105 (Domek Kata), Koszalin, ul. Grodzka 3
 • Uroczyste otwarcie Dni Pamięci.
 • Film "Marlena Zimna. Koszalin 2015 roku", Stowarzyszenie "Rakurs". Autorzy: Oleg Wasin, Aleksandr Babienko, Igor Rachmanow, Aleksandr Kowanowski.
 • Otwarcie wystawy nieznanych zdjęć W.Wysockiego, odnalezionych przez Marlenę Zimną w 2015 r.
 • Otwarcie wystawy zdjęć z Koszalińskich festiwali 2008-2015 rr. (autor Aleksandr Sverdlin)
 • Fragmenty listów Marleny Zimnej (do Liona Nadel i Swietłany Bil)
 • Słowa wspomnień o Marlenie przyjaciół z Polski, Rosji, Izraela oraz innych krajów.
 • Pokaz filmów-zwycięzców Międzynarodowych Festiwali Dokumentalnych Filmów o Włodzimierzu Wysockim w Koszalinie 2008-2015 rr. z Marleną Zimną w kadrze.
 • Recytacja przekładów Marleny Zimnej poezji Wysockiego w wykonaniu polskich przyjaciół.
 • Pokaz filmów-zwycięzców Koszalińskich festiwali 2008-2015 rr.
 • Recytacja wierszy Marleny Zimnej w wykonaniu Swietłany Bil.
 • Ciąg dalszy pokazu filmów-zwycięzców Koszalińskich festiwali 2008-2015 rr.
18:00 Koncert Pamięci z udziałem przyjaciół - wykonawców pieśni Włodzimierza Wysockiego, którzy przybyli uczcić pamięć Marleny Zimnej.

30 października (niedziela)
11:00 Centrum Kultury 105 (Domek Kata), Koszalin, ul. Grodzka 3
 • Wideomost: Z nami się łączą zagraniczni przyjaciele Marleny
 • Pokaz slideshow Swietłany Bil pamięci Marleny Zimnej.
 • Pokaz filmu Włodzimierza Lewina z Ludmiłą Abramową "Mój Hamlet", zrealizowanego z okazji 75-lecia Włodzimierza Wysockiego.
 • Ciąg dalszy pokazu filmów Koszalińskich Festiwali 2008- 2015 rr. i wspomnień o Marlenie Zimnej (w tym, fragmenty nagrań wideo).
 • Melodia Bliskiego Wschodu: Recytacja przekładów Wysockiego na język arabski i kurdyjski przez autorkę-poetkę z Kurdystanu-Iraku - Gulalę Nuori Achmed.
18:00 Finałowy koncert Pamięci z udziałem:
 • Grupy „Projekt Volodia” z Wrocławia
 • Mirosława Czyżykiewicza z Warszawy.
Кошалинские встречи с Высоцким
Дни Памяти Марлены Зимной и Владимира Высоцкого
"КТО ВЗЛЕТЕЛ НАВСЕГДА"

28-30 октября, г.Кошалин, Польша.


28 октября (пятница)
10:00 Православная церковь Успения Пресвятой Богородицы, Кошалин, ул. Адама Мицкевича, 22. Божественная литургия и панихида памяти Марлены Зимной и Ингрид Моники Зимной

29 октября (суббота)
11:00 Центр Культуры 105 (Домик палача), Кошалин, ул. Гродска 3
 • Торжественное открытие Дней Памяти.
 • Фильм "Марлена Зимна. Кошалин 2015 год" ТО "Ракурс". Авторы: Олег Васин, Александр Бабенко, Игорь Рахманов, Александр Ковановский.
 • Открытие выставки неизвестных фотографий В.С. Высоцкого из находок Марлены Зимной в 2015 г.
 • Открытие выставки фотографий с Кошалинских фестивалей 2008-2015 гг. (автор Александр Свердлин)
 • Фрагменты писем Марлены Зимной (из переписки с Лионом Наделем и Светланой Биль)
 • С воспоминаниями о Марлене выступают её друзья из Польши, России, Израиля и других стран.
 • Показ фильмов-победителей Международных фестивалей документальных фильмов о Владимире Высоцком в Кошалине 2008-2015 гг. с Марленой Зимной в кадре.
 • Чтение переводов Марлены Зимной поэзии Высоцкого в исполнении польских друзей.
 • Показ фильмов-победителей Кошалинских фестивалей 2008-2015 гг.
 • Чтение стихов Марлены Зимной в исполнении Светланы Биль.
 • Продолжение показа фильмов-победителей Кошалинских фестивалей 2008-2015 гг.
18:00 Вечерний концерт с участием приехавших почтить память Марлены Зимной ее верных друзей-исполнителей песен Владимира Высоцкого.

30 октября (воскресенье)
11:00 Центр Культуры 105 (Домик палача), Кошалин, ул. Гродска 3
 • Видео-мост: С нами зарубежные друзья Марлены
 • Показ слайд-фильма Светланы Биль памяти Марлены Зимной.
 • Показ фильма Владимира Левина с Людмилой Абрамовой "Мой Гамлет", вышедшего к 75-летию В.Высоцкого.
 • Продолжение показа фильмов Фестивалей 2008-2015 гг. и воспоминаний о Марлене Зимной (в том числе, видеофрагментов).
 • Мелодия Востока: Чтение переводов Высоцкого на арабский и курдский языки автором-поэтессой из Курдистана (Ирак) - Гулалой Нуори Ахмед.
18:00 Заключительный концерт с участием:
 • Группы "Проект Володя" из Вроцлава
 • Мирослава Чижикевича из Варшавы.

Goście specjalni:


Valeriy Aksenovich
(Rosja)

Alexander Babenko
(Rosja)

Taisia Cylibina
(Rosja)

Vladimir Chejgin
(Rosja)

Vadim Duz-Kryatchenko
(Rosja)

Nikolai Golovikhine
(Francja)

Denis Grintsevich
(Rosja)

Lion Nadel
(Izrael)

Gulala Noori Ahmed
(Irak)

Vasilii Popov
(Rosja)

Leonid Ruditser
(Izrael)

Ganna Suchostavec
(Ukraina)

Alex Sverdlin
(Izrael)

Oksana Sydorenko
(Ukraina)

Developed by VERY Ltd. in 2006-2016