IMPREZY
IV Koszalińskie Spotkania z Wysockim
Dni Pamięci Marleny Zimnej i Włodzimierza Wysockiego


23-24 października 2021, Koszalin, Polska.

 

23 października (sobota)

12:00. Domek Kata, Koszalin, ul. Grodzka 3

 • Uroczyste otwarcie Dni Pamięci. Powitanie gości specjalnych.
 • Pokaz slideshow “Trzynaście Międzynarodowych Festiwali Filmów Do­ku­men­tal­nych o Włodzimierzu Wysockim z Marleną Zimną w każ­dym kadrze” (z archiwum Swietłany Bil).
 • Otwarcie wystawy fotograficznej “Szanujmy festiwalowe wspo­mnie­nia” (autorzy Aleksiej Dienisow, Rosja i Aleksander Sverdlin, Izrael).
 • Pokaz fragmentów filmów ze śpiewającym “tylko dla nas” Wło­dzi­mie­rzem Wysockim.
 • Wideomost: Z nami się łączą zagraniczni uczestnicy festiwali Mar­le­ny.
 • Recytacja przekładów Marleny Zimnej poezji Wysockiego w wykonaniu aktora Teatru Muzycznego Adria w Koszalinie - Leszka Andrzeja Czerwińskiego.
 • Wspomnienia i minuta ciszy poświęcona pamięci Marleny i jej ma­my Ingrid Moniki oraz przyjaciół festiwali Marleny, którzy ode­szli w ubiegłych latach - bibliografa Wadima Duź-Kriatczenko (2020), poety i reżysera Ilji Rubensztejna (2020), dziennikarza i wy­soc­ko­lo­ga Walerija Pieriewozczikowa (2019), fotografa i za­łożyciela Mu­ze­um Wysockiego w Moskwie Igora Daniłowa (2021), organizatora koncertòw Wysockiego w Podolsku, założyciela Muzeum Wy­soc­kie­go w Moskwie oraz Studio Rakurs Rafaela Awakowa (2017).
  (Aleksander Sverdlin, Izrael).
 • Pokaz filmu-zwycięzсy Międzynarodowego Festiwalu Do­ku­men­tal­nych Filmów o Włodzimierzu Wysockim w Koszalinie "Planeta Wysockiego w Koszalinie" (Łotwa, 2011, reż. Siergiej Koczerga)

14:30.

 • Spotkanie i dyskusja na temat interpretacji, wykonania i specyfiki tłumaczenia poezji Wysockiego z ks. Mariuszem Synakiem z prawosławnej cerkwi Prawosławnej pw. Śww. App. Piotra i Pawła w Słupsku
 • Fragmenty listów Marleny Zimnej (czyta Swietłana Bil)
 • Stop fizyki i liryki w twórczości tłumacza i wykonawcy pieśni Wysockiego - prof. dr hab. w dziedzinie fizyki Wojciecha Paszkowicza, przekłady którego w legendarnym miesięczniku “Literatura na świecie” nr 10 (159), 1984 r. stały się “iskrą zapłonu” dla 15-letniej uczennicy Marleny, która po raz pierwszy usłyszała o Wysockim.

18:00. Tradycyjne zapalanie świec pamięci M jak Marlena i Monika” przed Domkiem Kata.

19:00. Finałowy koncert Pamięci “Pieśni bardów XX wieku” (Włodzimierz Wysocki, Marek Grechuta, Bułat Okudżawa, Edward Stachura, Jaromir Nohavica, Andrzej Sikorowski oraz inni) z udziałem:

 • Zespół "Tomek Trust & Annie" z Koszalina.

24 października (niedziela)

11:00-11:30. Prawosławna cerkiew p.w. Zaśnięcia NMP, Koszalin, ul.Adama Mickiewicza, 22.
Po zakończeniu liturgii świętej panichida w intencji ś.p. Marleny i Ingrid Moniki Zimnych

12:00-13:00. Spotkanie uczestników na grobie ś.p. Marleny i Moniki Ingrid Zimnych

IV Кошалинские встречи с Высоцким
Дни Памяти Марлены Зимной и Владимира Высоцкого


23-24 октября 2021, г.Кошалин, Польша.

 

23 октября (суббота)

12:00. Домик Палача, Кошалин, ул. Гродска 3

 • Торжественное открытие Дней памяти. Приветствие специальных гос­тей.
 • Показ слайд-шоу «Тринадцать Международных фестивалей до­ку­мен­таль­ных фильмов о Владимире Высоцком с Марленой Зимной в каж­дом кадре» (из архива Светланы Биль).
 • Открытие фотовыставки памяти о Кошалинских фестивалях (Алексей Денисов, Россия и Александр Свердлин, Израиль)
 • Показ фрагментов фильмов c поющим «только для нас» Вла­ди­ми­ром Высоцким.
 • Видео-мост: с нами зарубежные участники фестивалей Марлены.
 • Чтение переводов Марлены Зимной поэзии Высоцкого в ис­пол­не­нии ак­те­ра Музыкального театра Адриа в Кошалине - Лешека Анджея Червиньского.
 • Вспоминания и минута молчания, посвященные Марлене и eё ма­ме Ин­грид Монике, а также ушедшим в ближайшие годы дру­зьям, тес­но связанным с Кошалинскими фестивалями - би­бли­о­гра­фу Вадиму Дузь-Крятченко (2020), поэту и режиссеру Илье Ру­бин­штей­ну (2020), журналисту и высоцковеду Валерию Пе­ре­воз­чи­ко­ву (2019), фо­то­гра­фу и одному из основателей Музея Высоцкого в Москве Игорю Данилову (2021), организатору кон­цер­тов Высоцкого в По­доль­ске, одному из основателей Музея Высоцкого в Москве Ра­фа­э­лю Авакову (2017).
  (Александр Свердлин, Израиль)
 • Показ фильма-победителя Международного фестиваля до­ку­мен­таль­ных фильмов о Владимире Высоцком в Кошалине «Планета Вы­соц­ко­го в Кошалине», (Латвия, 2011, реж. Сергей Кочерга).

14:30.

 • Встреча и дискуссия на тему интерпретации, исполнения и спе­ци­фи­ки перевода песен Высоцкого на польский язык (священник Мариуш Сынак из православной церкви св. ап. Петра и Павла в г. Слупск)
 • Фрагменты писем Марлены Зимной (из переписки со Светланой Биль)
 • Сплав физики и лирики в творчестве переводчика и исполнителя песен Высоцкого - проф. д.т.н. в области физики Войцеха Паш­ко­ви­ча из Варшавы, переводы которого, напечатанные в легендарном ежемесячнике «Литература в мире» № 10(159), 1984 г. послужили «искрой зажигания» для 15-летней школьницы Марлены, впервые столкнувшейся с именем Высоцкого.

18:00. Традиционное зажигание свеч памяти «М как Марлена и Моника» у входа в Домик Палача.

19:00. Заключительный концерт «Песни бардов XX века» (Владимир Высоцкий, Марек Грехута, Булат Окуджава, Эдвард Стахура, Яромир Нохавица, Анджей Сикоровски и др.) с участием:

 • Группа "Tomek Trust & Annie" из Кошалина.

24 октября (воскресенье)

11:00-11:30. Православная церковь Успения Пресвятой Богородицы, Кошалин, ул. Адама Мицкевича, 22.
В конце божественной литургии панихида памяти Марлены и Ингрид Моники Зимных.

12:00-13:00. Встреча участников на могиле Марлены и Ингрид Моники Зимных.


Developed by VERY Ltd. in 2006-2016