ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ В ТИФЛОИЗДАНИЯХ
  Mark Tsibulsky (USA)
Marlena Zimna (Poland)
   

Светлой памяти г-жи Захавы Эрлих (Zahava Erlich, זהבה ארליך), директора
Центральной библиотеки для слепых и слабовидящих в Нетании (Израиль)

הספריה המרכזית לעיוורים מרכינה ראש ומודיעה בצער רב על מותה בטרם עת של
זהבה ארליך ז''ל, הספרנית הראשית, שנפטרה לאחר מאבק ממושך במחלה קשה.
כולנו- עובדים, קוראים והועד המנהל משתתפים בצער המשפחה והקרובים.
יהי זכרה ברוך.
הלוויה תתקיים ביום שני 17.2.14, בשעה 13:00, בבית העלמין
ברח' הרב נרייה נתניה, (נתניה מזרח – שיכון ותיקים)

Луи Брайль Когда в 1821 году двенадцатилетний Луи Брайль (Louis Braille, 1809-1852, французский тифлопедагог, разработавший рельефно-точечный шрифт незрячих - «шрифт Брайля» - и нотопись для незрячих) начал работу над созданием специального алфавита для слепых, состоявшего из различных комбинаций шести выпуклых точек, оставалось целых сто семнадцать лет до рождения в совсем другом месте Европы мальчика, которому суждено было стать любимым поэтом не одного поколения, творчество которого в силу невероятной популярности и довольно своебразного распространения его произведений, записанных на магнитную ленту, сталo очень доступным для незрячих читателей. Вначале именно в виде "магнитофонной литературы".

Как справедливо заметил директор и главный редактор издательства "Чтение" (созданное в 1995 году в Санкт-Петербурге Издательско-полиграфическое объединение "Чтение" Всероссийского общества слепых, ныне частное учреждение Издательско-полиграфическое объединение "Чтение" Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых", или попросту ЧУ ИПО "Чтение" ВОС) Олег Николаевич Пилюгин: «Интерес к творчеству Высоцкого был у незрячих в России всегда, во-первых, потому, что они среди прочих слоев - возможно, один из самых читающих, а во-вторых, незрячие, всегда особенно бережно относившиеся к тому, что может дать людям магнитофон, в пору бытования песен Высоцкого только в магнитозаписях относились к их сбору серьезно и целенаправленно».

Безусловно, для незрячих читателей "магнитофонная литература" стала своего рода окном в мир художественных произведений, позволяющим знакомиться с произведениями любимых авторов не только посредством "чтения пальцами" (книг, напечатанных рельефно-точечным шрифтом Брайля), но и с помощью магнитофона.

Разумеется, со временем магнитофонные записи были вытеснены аудиокнигами на других носителях, о которых тоже пойдет речь в данной публикации.

Мы хотели бы подчеркнуть, что предметом нашего исследования являются исключительно тифлоиздания, как РТШ (рельефно-точечный шрифт Брайля), так и аудиокниги в различных форматах. Именно поэтому в данной публикации читатели не найдут информации об аудиокнигах, выпущенных для широкого круга читателей. Нас интересуют книги Владимира Высоцкого и книги о Владимире Высоцком, изданные в разных странах, для слепых читателей. Все книги, о которых пойдет речь в данной публикации, выпущены издательствами, основным направлением деятельности которых является выпуск книг для слепых. В библиотеках для незрячих можно, конечно, найти аудиокниги, выпущенные для широкого круга читателей. Несомненно благодаря деятельности издательств, выпускающих книги именно в таком виде, художественные произведения, прочитанные вслух и записанные на цифровой носитель, становятся доступными также для незрячих читателей, а не только для тех, кто из-за отсутствия свободного времени или по другим причинам, предпочитает аудиокниги печатным изданиям, несмотря на то, что может без малейших проблем читать плоскопечатные издания. Незрячие читатели имеют также доступ к аудиокнигам, являющимся записями спектаклей, радиокомпозиций, мюзиклов, выступлений артистов, работающих в разговорном жанре. Аудиокниги такого рода "выпускают" не только издательства, но и анонимные пользователи интернета, не обращая при этом внимания на закон об авторских правах...

Но мы хотим еще раз подчеркнуть, что в сферу нашего исследования попали исключительно издательства, выпускающие книги для инвалидов по зрению. Именно поэтому специалисты по творчеству Владимира Высоцкого, в том числе опытные библиографы, наверно, сразу же заметят, что аудиокнига Владимира Новикова "Владимир Высоцкий" будет учтена в нашей публикации не в самой распространенной версии издательства "Студия АРДИС" (2006, исполнитель Вадим Максимов), а в совершенно другом варианте (с другим диктором), ибо выпуск литературы для незрячих читателей не является основным направлением деятельности Студии книгозаписи АРДИС.

В конце публикации читатели найдут каталог книжных изданий для незрячих (РТШ и аудиокниг на различных носителях). Каталог книг Владимира Семеновича Высоцкого и книг о Владимире Семеновиче Высоцком, выпущенных в различных странах, на многих языках мира.

Так как предметом нашего изучения стала именно литература для инвалидов по зрению, мы не уделяем в данной публикации внимания столь важной и все более популярной форме деятельности, как тифлоперевод (аудиодескрипция), именуемой также тифлокомментированием. Тифлоперевод делает доступными для незрячих не книги, а фильмы. Лаконичное описание лиц, предметов, места действия и самого действия, элементов пространства и прочих деталей, делает доступным для слепых или слабовидящих все то, что было бы для них непонятным без специальных словесных пояснений.

Термин "тифлокомментирование" был введен в оборот Сергеем Николаевичем Ваньшиным в 2002 году. Он считается более широким по смыслу понятием, нежели распространенный в других странах термин "аудиодескрипция". В тифлокомментировании применяется не только звуковой, но и письменный комментарий. Это, может быть, комментарий на бумаге, описывающий незрячим фотографию, географическую карту, картину того или иного художника, рисунок, чертеж, схему и т.п.

Первый в России показ кинофильма с тифлокомментированием имел место в 1978 году в Москве, в кинотеатре "Буревестник".

Первым российским тифлокомментатором стал Анатолий Иванович Чечетин (по образованию актер) - доцент Московского государственного института культуры. Первой картиной, показанной в России для незрячих был американский фильм "Клеопатра" ("Cleopatra").

В настоящее время незрячие могут "смотреть" фильмы не только в кинотеатрах, но и в домашних условиях, ибо в ряде стран выпускаются на DVD-дисках фильмы с тифлопереводом (аудиодескрипцией). Тифлокомментаторами часто являются в таких случаях профессиональные актеры театра и кино.

Их работа требует немалых усилий. Комментарий должен быть вставлен в те фрагменты фильмов, в которых в картинах возникают паузы. При этом он должен быть насыщенным и лаконичным. Фразы должны быть настолько короткими, чтобы не мешали основным голосам и звукам, доносящимся с экрана. А ведь дикторам нужно при этом успеть не только рассказать обо всем, что происходит на экране, но еще и описать героев, их внешний вид (возраст, одежду), поведение, форму выражения эмоций.

Вернемся, однако, к основной теме нашего исследования.

В нашей публикации речь пойдет о книгах, напечатанных рельефно-точечным шрифтом (РТШ), а также об аудиокнигах для незрячих. Причем последние стали предметом нашего исследования независимо от того, на каких носителях выпускались.

Книги Владимира Высоцкого для слепых (равно как и книги о Владимире Высоцком) издавались для незрячих читателей уже в 80-е годы прошлого столетия. Первые из них выходили на магнитофонных кассетах. Именно на этих носителях записывались в те годы литературные произведения, озвученные професисональными дикторами (зачастую актерами театра и кино). Сегодня трудно даже представить, насколько неудобным и хлопотным было прослушивание аудиокниг именно в таком формате записи. Ведь если в виде аудиокниги выпускалось объемное литературное произведение, незрячий читатель получал в библиотеке несколько десятков кассет (!). Скажем, пользующийся большой популярностью среди польских читателей трехтомный исторический роман Генрика Сенкевича (Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz, 1846-1916, знаменитый польский писатель, лауреат Нобелевской премии 1905 г.) "Потоп" занимал целых... 60 аудиокассет! А ведь это была лишь одна из частей знаменитой трилогии Г. Сенкевича...

Но, пожалуй, гораздо бОльшим неудобством, чем столь большое количество кассет, были трудности, возникавшие в случае, если незрячий читатель захотел вернуться к той или иной части романа. Ему долго приходилось выискивать наугад особенно понравившиеся места. Ведь ни о какой возможности делать закладки в такого рода аудиокнигах не могло тогда быть и речи.

Жизнь незрячих читателей существенно облегчило появление компакт-дисков и, конечно же, запись в формате MP3, позволяющая, скажем, записать книгу Марины Влади о Владимире Высоцком на одном диске, а не на девяти магнитофонных кассетах.

Тифлоплеер ElecGeste DTBP-101
Карманный тифлоплеер ElecGeste DTBP-201

Но настоящая революция произошла благодаря появлению "говорящих" книг на флеш-картах. Отныне одна книга не просто записана на одном носителе, а может являться лишь одним из многих литературных произведений, записанных на одной флеш-карте. Сегодня никого не удивляет 5-6, а то и больше, книг на одной флеш-карте, а учитывая ее чрезвычайно небольшие (даже по сравнению с компакт-диском) размеры, довольно большая библиотека может в настоящее время свободно вместиться в... карман. Что особенно важно, заботясь о соблюдении авторских прав, издатели книг для незрячих на флеш-картах записывают их в специальном защищенном формате. Их нельзя воспроизводить на обыкновенных проигрывающих устройствах (в том числе с помощью персонального компьютера). Обеспечение "говорящих" книг на флеш-картах криптозащитой соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области авторских прав (Гражданский кодекс РФ, статья 1274). Аудиокниги выпускаются в защищенном тифлоформате - на флеш-картах MMC (Multi Media Card), SD (Secure Digital Card), SDHC (Secure Digital High Capacity). Такие книги можно прочесть лишь с помощью специального устройства, являющегося средством реабилитации инвалидов по зрению. К самым популярным устройствам такого типа принадлежит несомненно тифлофлешплеер российского производства ElecGeste DTBP-101. Он не только позволяет погрузиться в мир любимых произведений, но является одновременно диктофоном, говорящими часами-будильником, радиоприемником. Легкий, компактный плеер с большими эргономичными кнопкам управления и очень удобным слотом для вставки флеш-карт, позволяет читать "говорящие" книги, записанные в тифло- и в MP3 формате, а внутренняя память (размер которой составляет не менее 2 Гб) позволяет сохранить большое количество звуковых заметок, а также радиопередач. Тифлофлешплеер ElecGeste дает возможность установки до 10.000 закладок для каждой книги! Он гарантирует навигацию по книгам, любым их фрагментам и установленным закладкам, а также озвучивание выполняемых команд, возможность звукозаписи с внутреннего микрофона и подключение внешнего, "говорящую" контекстную справку о работе каждого режима и меню, прослушивание радиостанций диапазонов УКВ и FM и звуковое сопровождение четырех телевизионных каналов, режим "сон" (при отсутствии активности пользователя происходит автоматическое отключение устройства). Дает также возможность обновления внутреннего программного обеспечения из файлов, записанных на флеш-карте. Тифлоплеер ElecGeste DTBP-101 поддерживает файловые структуры FAT и FAT32. Поддержка специализированного формата "говорящих" книг осуществляется путем применения трехпроходного поточного блочного шифрования содержимого MP3 файлов по алгоритму XXTEA с длиной ключа криптозащиты 128-бит, воспроизведение файлов формата MP3 выполняется с поддержкой диапазона битрейтов от 8 до 320 кБит/c. Тифлофлешплеер ElecGeste DTBP-101 прочитает также текстовые файлы встроенным синтезатором речи.

Существует также карманная версия тифлофлешплеера ЭлекЖест - ElecGeste DTBP-201.

Тифлоплееры быстро завоевали популярность, незрячие читатели оценили их многочисленые преимущества по сравнению с прежними проигрывающими устройствами.

Как подчеркивает О. Юрьева в статье "Говорящие книги на тифлофлешплеерах" (газета "Кузбасс" №201 от 29 октября 2009 года):

"По словам заместителя директора Кемеровской областной библиотеки для незрячих и слабовидящих Татьяны Ветошкиной, раньше инвалиды по зрению пользовались обычным тифломагнитофоном на четырех дорожках, и одна книга занимала от 5 до 10 аудиокассет. Сейчас специальная флешкарта небольшого размера позволяет вместить сразу несколько книг. Это и удобнее, и записи гораздо качественнее.

Новую технику уже освоил и оценил Владимир Давыдович Гейль, читатель со стажем: - Это же так удобно! Он тебе проговаривает, какую кнопку ты нажал, сразу понимаешь, ошибся или нет. А то раньше нечаянно нажмешь промотку, потом ищешь долго, где остановился. А здесь можно ставить закладки по фрагментам книги.

Сегодня в области около шести тысяч инвалидов по зрению. До конца этого года 95 человек получат такую же технику. Она им достается бесплатно, финансирование осуществляется в рамках федеральной "Индивидуальной программы реабилитации".

Польское устройство для чтения «говорящих» книг Czytak В других странах популярность завоевали подобного рода изобретения, например, в Польше большой популярностью пользуется специальное устройство для чтения "говорящих" книг Czytak. Это чрезвычайно легкое (напоминающее обыкновенный мобильный телефон) устройство позволяет читать "говорящие" книги, записанные на картах памяти Compact Flash в формате Czytak, MP3 и DAISY. Оно является одновременно радиоприемником FM и диктофоном. Имеет вход USB, а синтезатор речи Ivona позволяет озвучивать практически любую текстовую информацию.

Но революция в мире аудиокниг для незрячих стала возможной не только благодаря появлению "говорящих" книг на флеш-картах, но в первую очередь благодаря шведскому изобретению под названием DAISY, завоевавшему популярность во всем мире.

Книги в формате DAISY (Digital Accessible Information System - цифровая доступная информационная система) записываются фактически с 1994 года, хотя работа над этим изобретением началась в Швеции в 1988 году. Началась из-за недовольства прежними вариантами записи, доступными в Шведской библиотеке "говорящих" и брайлевских книг TPB (Talboks- och punktskriftsbiblioteket, ныне MTM - Myndigheten för tillgängliga medier). В 1991 году TPB приступила к реализации трехлетнего проекта по разработке новой цифровой "говорящей" книги. Ученые ставили перед собой очень существенные задачи. Они стремились к изобретению системы, гарантирующей хранение свыше двадцати часов речи на одном диске CD-ROM и свободный доступ к разделам книги, а также возможность поиска различных фрагментов текстового содержания, возможность поиска конкретных страниц, возможность делать в книге закладки и пометки. В июле 1993 году шведские компьютерные компании приступили к разработке программного обеспечения, которое позволило бы продемонстрировать принципы записи и воспроизведения цифровых говорящих книг. Первый прототип DAISY был готов в 1994 году и был представлен в Вене. Сегодня формат DAISY используется практически во всем мире. В нем выпускается художественная и научно-популярная литература, учебники, справочники, и даже периодические издания. В этом формате можно во многих странах читать газеты... Более того: стандарт DAISY включает математическую нотацию на языке MathML (Mathematical Markup Language - язык разметки для математического представления) - для представления математических символов и формул в формате XML. В свою очередь конвертеры Word-DAISY позволяют преобразовать документы Microsoft Office в говорящий формат книги DAISY.

Книги в формате DAISY отличает гибкая навигация. Ее чрезвычайно широкие функции позволяют незрячим читателям переходить от главы к главе, пройти по сноске и вернуться назад. В книгах DAISY существует функция редактирования, пользователь может создать любое количество закладок, может также регулировать скорость речи.

Le Victor Reader Stratus 4 Для прослушивания "говорящих" книг сотрудники библиотек звука рекомендуют устройство под названием Le Victor Reader Stratus 4, воспроизводящее, в частности, записи в формате DAISY и MP3.

В нашей публикации будут учтены "говорящие" книги Владимира Высоцкого и о Владимире Высоцком, записанные в любом формате, на любом носителе - от DAISY книг на флеш-картах и CD-ROM-ах по "говорящие" книги на аудиокассетах, записанные на магнитную пленку на скорости звучания 2,38 см/сек или 4,76 см/сек. И, конечно же, брайлевские книги. Стоит отметить, что в настоящее время срок "службы" изданий, напечатанных шрифтом Брайля, существенно увеличился. Они стали также гораздо более удобными в использовании. Этому способствуют довольно толстые картонные обложки, усиленная пластиковая пружина, закладка и ряд других новшеств. Необходимо при этом подчеркнуть, что брайлевские книги по сравнению с обычными многократно увеличиваются в объеме. Например, роман Федора Михайловича Достоевского "Идиот", вмещающийся в один том плоскопечатного издания, занимает двенадцать брайлевских томов.

Что особенно важно, тифлоиздания распространяются через специализированные организации, занимающиеся реабилитацией и информационным обслуживанием инвалидов по зрению. Фактически такого рода продукция производится для библиотечных нужд и предназначена именно для незрячих (в ряде стран также для дислектиков). Она не может быть предназначена для учреждений, не занимающихся реабилитацией инвалидов по зрению или их информационным обслуживанием, и не может воспроизводиться в их стенах. Этим объясняется очень небольшой тираж подобного рода изданий. Например, тираж "говорящей" книги Марины Влади "Владимир, или Прерванный полет" на литовском языке, выпущенной в 2004 году Литовской библиотекой для слепых (Lietuvos aklųjų biblioteka) составил всего 18 экземпляров. И именно по этой причине тифлоиздания практически нигде нельзя купить. В отличие от плоскопечатных изданий, которые читатель может купить в любом книжном магазине, в букинистическом магазине, или на интернет-аукционе, книги для незрячих производятся не на продажу, а напрокат. Вернее, бесплатный прокат. Незрячих читателей обслуживают библиотеки для слепых. И именно они приобретают брайлевские издания и "говорящие" книги. Этот факт делает тифлоиздания практически недоступными для собирателей Высоцкианы... Конечно, в крайне редких случаях подобного рода издание может быть выставлено каким-нибудь недобросовестным обладателем на продажу (как это случилось с выпущенной московским издательством "Чинар" брайлевской книгой "Роман о девочках", которая продавалась через Интернет. Но, конечно же, не самим издательством), однако подобного рода действия являются по сути дела нарушением закона. В ходе работы над настоящей публикацией мы неоднократно слышали от наших собеседников, представляющих издательства, выпускающие книги для слепых, что их продукция не может быть не только продана, но даже подарена читателям, которые могут свободно читать плоскопечатные книги и не имеют никаких проблем со зрением. Шведское агентство MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) заверило нас: "Our books can only be "owned" by public libraries who lend them to private persons with disabilities, and cannot therefore be sold, given or owned by anybody or anything else".

MTM (Myndigheten för tillgängliga medier, до 2013 г. - TPB - Talboks- och punktskriftsbiblioteket) вляется, наряду с BTJ, одним из самых авторитетных в Европе издательств, занимающихся выпуском книг для слепых. Причем если BTJ выпускает книги в формате DAISY, то MTM издает также книги, напечатанные рельефно-точечным шрифтом.

В России к ведущим издательствам, выпускающим книги для незрячих, несомненно принадлежат московский Издательско-полиграфический тифлоинформационный комплекс "Логосвос" (созданный в 1978 году, выпускающий как брайлевские, так и "говорящие" книги, а также плоскопечатные крупношрифтовые издания. Кстати, на ИПТК "Логосвос" действует единственная в России радиовещательная студия, осуществляющая через телебашню "Останкино") трансляцию "говорящих" книг и программ для инвалидов по зрению), ЧУ "ИПО "Чтение" ВОС в Санкт-Петербурге (Частное учреждение "Издательско-полиграфическое объединение "Чтение" Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых"), созданное в 1995 году на базе редакции ежемесячного журнала "Литературные чтения" (журнал "Литературные чтения" издавался именно рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля уже с 1961 года), выпускающее брайлевские книги, и совсем молодое московское издательство "Чинар" (появившееся на рынке в 2010 году), выпускающее книги, напечатанные РТШ. Книги для слепых выпускают также другие российские издательства, например, московское издательско-полиграфическое объединение "Репро".

Кстати, по сравнению с другими странами, тиражи издаваемых в России книг для незрячих являются довольно высокими. Например, выпущенная санкт-петербургским издательством "Чтение" книга Владимира Высоцкого "Стихотворения" имеет тираж 154 экземпляра. Он может показаться очень небольшим по сравнению с плоскопечатным изданием (по которому была опубликована брайлевская книга, точнее, три книги), выпущенным московским издательством "Эксмо" (тираж: 4000 экземпляров), но учитывая факт, что мы имеем дело с книгой для слепых, тираж брайлевского издания можно считать очень высоцким.

Конечно же, в России, как и во всем мире, тифлоиздания выпускают также библиотеки для слепых. Книги Владимира Высоцкого и книги о Владимире Высоцком для незрячих выпустили, в частности, Российская государственная библиотека для слепых (Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Российская государственная библиотека для слепых"), Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых (Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Государственная библиотека для слепых и слабовидящих"), Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих (Государственное учреждение культуры "Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих"), Свердловская областная специальная библиотека для слепых (Государственное казенное учреждение культуры Свердловской области "Свердловская областная специальная библиотека для слепых"), Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского (Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края "Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского"). Издательская деятельность вляется важной и неотъемлемой частью работы многих библиотек для незрячих.

Местонахождение 120 библиотек звука во Франции На западе Европы существуют, в свою очередь, библиотеки, главной целью которых является именно издательская деятельность. Это так называемые библиотеки звука (особенно популярные во Франции), выпускающие "говорящие" книги для слепых. Les Bibliothèques Sonores создают ассоциации... доноров голоса - l'Association des Donneurs de Voix. Их формированием и обучением занимаются библиотеки звука. Используемое ими оборудование можно считать довольно скромным и общедоступным. Это персональный компьютер и качественный микрофон. Доноры звука должны также скачать некоторые программы (разумеется, безвозмездно). Как подчеркивают сотрудники библиотек звука, запись аудиокниги это работа, которая требует немало времени, ведь чтение вслух занимает гораздо больше времени, нежели чтение про себя. Особенно для новичка. Донор голоса записывает аудиокниги на своем персональном компьютере, в своем доме, в тишине, в привычном для него темпе.

И, конечно же, доноры голоса могут рассчитывать на помощь сотрудников библиотек звука. Они получают необходимую литературу, помогающую им освоить азы работы над записью "говорящих" книг. В этом помогают им анимированные учебники "шаг за шагом". Каждый донор голоса проходит также двадцатиминутный тест. Запись в его исполнении слушают сотрудники библиотеки звука, изучая и анализируя особенности чтения текста данным диктором-добровольцем, а также его сильные и слабые стороны.

По словам самих дикторов-любителей, стать донором звука - настоящая привилегия. Во Франции библиотеки звука пользуются очень большой популярностью. На территории этой страны насчитывается уже 120 таких учреждений.

Доноры-голоса действуют не только во Франции.

Израильская Центральная библиотека для слепых в Нетании (Центральная библиотека для слепых, слабовидящих и для людей с ограниченными возможностями зрения в Нетании, The Central Library for the Blind - Netanya, הספריה המרכזית לעיוורים, כבדי ראייה ומוגבלים) издает три вида книг: "говорящие" книги, брайлевские книги, а также книги, напечатанные укрупненным шрифтом.

Библиотека ищет дикторов-добровольцев для записи книг на иврите, арабском и русском языках в студии в Тель-Авиве. К потенциальным дикторам предъявляются следующие основные требования: общая подготовка, опыт повествования, стремление к записи по крайней мере одной книги в полном объеме. Предпочтение отдается при этом выпускникам вузов. Многое зависит также от результатов "голосового теста" в соответствии с требованиями библиотеки.

Почетное звание "Donatori di Voce" ("Доноры голоса") пользуется также большой популярностью среди волонтеров в Италии.

В Эстонии, в Таллинне, довольно активно действуют "Добровольные дикторы Северо-Эстонского общества слепых". Озвученные ими "говорящие" книги (в том числе книга Марины Влади "Владимир, или Прерванный полет") хранятся, в частности, в Эстонской библиотеке для слепых (Eesti Pimedate Raamatukogu).

Стать донором голоса можно также в России. Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих провела в 2008 году чрезвычайно интересную акцию: "Прочитай книгу для незрячего и получи подарок".

Газета "Комсомольская правда" (Кемерово) от 18 Ноября 2008 года сообщала: "Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих проводит благотворительную акцию "Мой Чехов". Принять в ней участие может любой. Для этого нужно прийти в библиотеку и зачитать в студии звукозаписи рассказ Антона Павловича Чехова. Аудиокнига с вашим голосом пополнит банк библиотеки. Вам такую книгу тоже подарят. В акции уже приняли участие звезды местного телевидения Наталья Преловская, Елена Деревцова и Валерий Волков. Присоединяйтесь! Прямо сейчас позвоните по телефону (384-2) 28-32-44 и договоритесь о времени записи" (Юрьева О. Говорящие книги на тифлофлешплеерах // газета "Кузбасс" №201 от 29 октября 2009 года/).

Стоит отметить, что библиотеки для слепых имеют в России богатую историю. Первые из них возникли в 1925 году, по завершении I съезда Всероссийского общества слепых. Поначалу они открывались именно при местных организациях ВОС. В те далекие годы их фонд состоял, конечно, исключительно из рельефно-точечных книг. "Говорящих" книг для слепых еще не было и в помине. Что особенно важно, библиотеки создавались именно по всей России, а не только в ее столице. Многие из существующих и поныне российских библиотек для незрячих имеют давнюю историю. Например, в 1928 году была открыта специализированная библиотека для слепых в Свердловске (ныне Государственное казенное учреждение культуры Свердловской области "Свердловская областная специальная библиотека для слепых"). В то время в ее фондах хранились прежде всего учебники, напечатанные РТШ Брайля. В 30-х годах прошлого столетия в России насчитывалось уже больше двадцати библиотек для незрячих. Сегодня же на территории Российской Федерации 69 специальных библиотек для слепых. Как уже было отмечено выше, многие из них занимаются также издательской деятельностью.

Кстати, российские издатели книг для незрячих часто оказывают поддержку зарубежным библиотекам для слепых. Например, московский Издательско-полиграфический тифлоинформационный комплекс "Логосвос" безвозмездно передал свои издания единственной действующей на территории Туркменистана библиотеке для незрячих - Туркменской государственной библиотеке для слепых и глухих в городе Ашгабат.

Стоит также подчеркнуть, что книги для нерячих на русском языке выпускаются не только российскими издателями. Так, например, поэтический сборник Владимира Высоцкого "Нерв" был издан ведущим производителем озвученной литературы в Беларуси предприятием Звукотэкс (ЧУП Звукотэкс ОО БелТИЗ). Основанное в 1964 году предприятие Звукотэкс (учрежденное Общественным объединением "Белорусское товарищество инвалидов по зрению ОО БелТИЗ") выпустило также "говорящую" книгу для незрячих "Владимир, или Прерванный полет" (книга Марины Влади была выпущена именно на русском языке). Книги на русском языке для слепых выпускались также в Израиле и в Эстонии.

Совершенно особым видом книги для незрячих является тактильная книга, именуемая также рукотворной. Это новый вид специальной литературы, вляющий собой разноцветную книгу с многочисленными рисунками, выполненными из самых различных материалов, таких, как ткань, пряжа, шерсть, кожа, искусственная кожа, мех, искусственный мех, кора, фанера, картон, дерево, металл, пластик, ракушечник, наждачная бумага, веревка, бисер, тесто. Помимо рисунков тактильные книги могут содержать брайлевский или крупнопечатный текст, а также звук, имитирующий шум дождя, ручья или морского прибоя, рокот мотора или ряд других звуков. Знакомство с тактильными книгами способствует обучению детей чтению по шрифту Брайля и осязанию тифлографики, ибо заключается именно в контакте с выпуклым изображением.

Тактильные книги Примечательно, что перед тем, как познакомить маленьких незрячих читателей с тактильным изданием "Алисы в стране чудес" Льюиса Кэрролла (Lewis Carroll, настоящее имя: Charles Lutwidge Dodgson, 1832-1898, английский писатель, математик, философ, фотограф), библиотекари часто решают познакомить их с сюжетом этого произведения по аудиосказке "Алиса в стране чудес" с песнями Владимира Высоцкого.

Иными словами, творчество Владимира Высоцкого и его неординарная личность занимают важное место в российских тифлоизданиях.

Стоит подчеркнуть, что в издания для незрячих читателей произведения Владимира Высцокого попали, в сущности, почти в то же самое время, что и в плоскопечатные издания. По словам директора и главного редактора издательства "Чтение" Олега Николаевича Пилюгина: "Когда цензурные запреты на Высоцкого исчезли, наш журнал сразу же после выхода "Нерва" дал большую подборку из этого сборника, а затем опубликовал и прозу Высоцкого "Роман о девочках".

И в самом деле, после выхода в свет первого сборника Владимира Высоцкого "Нерв" (Москва: Современник, 1981) стихи из него были напечатаны (уже год спустя!) шрифтом Брайля в сборнике "Современная художественная литература" (гл. ред. В.А. Летов), Вып. 2, Москва: Просвещение, 1982 (шрифт Брайля, 3 книги), содержащем как поэтические произведения В. Высоцкого, так и статью Юрия Карякина "О песнях Владимира Высоцкого", а также в сборнике "Современная художественная литература" (гл. ред. В.А. Летов), Вып. 3, Москва: Просвещение, 1982 (шрифт Брайля, 3 книги). Эти книги и ныне доступны для читателей в ряде библиотек для незрячих, например, в Тульской областной Специальной библиотеке для слепых (Государственное учреждение культуры Тульской области "Тульская областная Специальная библиотека для слепых").

В 1988 году незрячие читатели могли в свою очередь ознакомиться с первым, напечатанным шрифтом Брайля, прозаическим произведением Владимира Высоцкого. "Роман о девочках" был опубликован в журнале "Литературные чтения" (Ленинград) №6, 1988.

Выпустившее сборник "Современная художественная литература" с избранными стихами Владимира Высоцкого московское издательство "Просвещение" выпустило в 1991 году книгу Марины Влади "Владимир, или Прерванный полет", напечатанную рельефно-точечным шрифтом (Влади Марина "Владимир, или Прерванный полет". Москва: Просвещение, 1991. Шрифт Брайля, 3 книги).

Но книги Владимира Высоцкого и о Владимире Высоцком издаются не только для российских незрячих читателей. Они выпускаются во многих странах мира, как в виде брайлевских изданий, так и в виде "говорящих" книг.

Если сравнивать общее количество брайлевских книг Владимира Высоцкого (и о Владимире Высоцком) с общим количеством "говорящих" книг В. Высоцкого (и о В. Высоцком) придется констатировать явное преобладание последних. И это вовсе неудивительно, ибо в каждой библиотеке для незрячих бОльшую часть каталога составляют именно "говорящие" книги, число которых всегда превышает количество книг, напечатанных РТШ. В некоторых библиотеках "говорящих" книг вдвое больше, чем брайлевских, в некоторых же брайлевские книги составляют 25-30 процентов общего количества книг, но независимо от процентов и точного количества хранящихся в той или иной библиотеке экземпляров, это соотношение всегда в пользу "говорящих" книг. Это легко объяснить относительно высокой стоимостью брайлевской печати, а также доступностью аудиокниг, которые легко могут быть записаны в домашних условиях.

40-знаковый портативный брайлевский дисплей ElecGeste BD-40-001 Pro По той же причине брайлевский дисплей, стоимость которого значительно превышает стоимость визуального дисплея, приходится иногда заменять его более доступной альтернативой, то есть программами чтения экрана на основе синтезатора речи. Но удобную работу с текстом, а также его редактирование может обеспечить только брайлевский дисплей. И так же, как незаменим в работе с текстом брайлевский дисплей, незаменимы и книги, напечатанные шрифтом Брайля. Аудиокниги являются, конечно, их альтернативой, но не в состоянии вытеснить их из издательского процесса.

И те и другие книги одинаково важны, и те и другие позволяют незрячим читателям погрузиться в мир любимых произведений и познакомиться с литературными новинками.

Помимо России, брайлевские книги В. Высоцкого (либо брайлевские книги о В. Высоцком) были изданы еще в двух странах: в Швеции и в Польше. Причем польские брайлевские издания избранных стихов Владимира Высоцкого появились совсем недавно. Они опубликованы познаньской Студией тифлографики (Studio Tyflografiki "TYFLOGRAF") в январе 2014 года.

Интересным является факт, что в Польше вышло сразу... 10 брайлевских книг с произведениями Владимира Высоцкого. Польское издательство поступило чрезвычайно интересным образом. Взяв 10 произведений Владимира Высоцкого ("В который раз лечу Москва-Одесса...", "В наш тесный круг не каждый попадал...", "Жили-были на море...", "Здесь вам не равнина - здесь климат иной...", "На стол колоду, господа...", "Нежная Правда в красивых одеждах ходила...", "Нынче все срока закончены...", "Почему все не так? Вроде все как всегда...", "Трубят рога: скорей, скорей!...", "Я изучил все ноты от и до...") в переводе на польский язык, выпустило их не в одном сборнике, а именно в виде отдельных изданий. Каждое из них выпущено отдельным тиражом в формате мини-книги. Впрочем, мини-книгой эти издания назвать трудно, так как подобно всем брайлевским книгам, они выпущены в формате А-4, но являются, конечно, тонкими, так как каждая из них вмещает всего одно произведение. Таким образом в области брайлевских изданий Владимира Высоцкого Польша неожиданно оказалась "впереди планеты всей"... Целых десять брайлевских книг Владимира Высоцкого это, конечно, не шутка. Причем речь, конечно же, шла не о том, чтобы догнать и перегнать кого-либо, а о том, чтобы сделать нечто, напоминающее музейные выставки одного произведения. Ситуациии, в которых именно одну только картину можно долго лицезреть, задумываясь над работой художника, пытаясь осмыслить и лучше понять его творческую работу. И в данном случае, когда стихотворение является не одним из очень многих в толстом сборнике (наверно, читатели сочтут наш юмор крайне неуместным, но так и вспоминаются строки "Встретил я одну из очень многих по району На моем, на жизненном пути"), а отдельным изданием, читатель воспринимает его по-другому. Он уделяет больше внимания именно одному конкретному произведению. Поэтому польский опыт можно считать интересным и целесообразным, а уж во всяком случае заслуживающим внимания.

Тифлоиздания Владимира Высоцкого (и о В. Высоцком) авторам этой публикации удалось разыскать в 17 странах: Беларуси, Бельгии, Болгарии, Израиле, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, России, Словакии, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии.

В пяти из этих стран (Беларуси, Израиле, Польше, России, Швеции) вышли не только книги о Владимире Высоцком, но и книги Владимира Высоцкого для незрячих. В шести из них вышла больше, чем одна книга В. Высоцкого (или о В. Высоцком) для слепых: в Беларуси (2), Израиле (5), Литве (2), Польше (12), России (13), Швеции (4). При этом мы считаем различными изданиями брайлевские и "говорящие" книги (даже если это издания одного и того же произведения), ибо они зачастую выпускались разными издательствами (как, например изданная в Швеции "говорящая" книга Марины Влади "Владимир, или прерванный полет" на шведском зыке, выпущенная издательством BTJ, и та же книга, напечатанная шрифтом Брайля, выпущенная издательством TPB - ныне MTM). В свою очередь записи одной и той же аудиокниги на различных носителях (например на аудиокассетах, или в виде "говорящей" книги в формате DAISY, либо на флеш-карте) следует в большинстве случаев считать одним изданием, ибо, как правило, это одна и та же запись, оцифрованная впоследствии тем же издателем. За исключением случаев, когда одна и та же аудиокнига для незрячих, выпущена на различных носителях разными издательствами, как, например, книга Марины Влади "Владимир, или Прерванный полет" на польском языке, выпущенная в 1993 году на девяти аудиокассетах Заводом Записей и Издательств Польского Союза Незрячих (Zakład Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych), а в 2008 году выпущенная в формате Czytak варшавским Кооперативом Новый Труд Незрячих (Spółdzielnia Nowa Praca Niewidomych - Cepelia). Spółdzielnia Nowa Praca Niewidomych - Cepelia является, кстати, единственным издателем книг в формате Czytak (так называемые "говорящие" книги в формате Czytak - Książki mówione w formacie Czytak).

Брайлевские книги В. Высоцкого (либо брайлевские книги о В. Высоцком) вышли в трех из перечисленных выше стран: Польше, России, Швеции. Правда, во Франции была напечатана шрифтом Брайля книга Марины Влади, точнее, Марины Влади и трех ее сестер (отметим, что имена авторов мы указываем в данном случае не в алфавитном порядке, а именно в таком порядке, в каком они опубликованы на обложке самой книги) "Бабушка" (Marina Vlady, Helene Vallier, Odile Versois, Olga Baidar-Poliakoff "Babouchka". Paris: L'Association Valentin-Haüy Au service des aveugles et des malvoyants, 1979. Шрифт Брайля, 7 книг), которая частично посвящена В. Высоцкому. Но в данной публикации мы сосредоточились на изданиях, полностью состоящих из произведений Владимира Высоцкого, и на книгах о нем, приводя лишь некоторые примеры книг, частично посвященных поэту, или включающих его произведения наряду с произведениями других авторов.

В двух странах выпускались брайлевские книги о Владимире Высоцком. В России и в Швеции вышла книга Марины Влади (соответственно на русском и шведском языках). В России шрифтом Брайля была также напечатана книга Валерия Золотухина "Секрет Высоцкого".

Несомненно из всех книг о Владимире Высоцком для незрячих самой популярной является книга Марины Влади "Владимир, или Прерванный полет", вупущенная в 14 странах: Беларуси, Бельгии, Израиле, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, России, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцариии, Швеции, Этсонии. Можно смело констатировать, что успех книги Марины Влади для незрячих читателей повторил успех ее более ранних плоскопечатных изданий.

Книга в формате DAISY и плеер, воспроизводящий «говорящие» книги в формате DAISY В шести странах были изданы книги других авторов о В. Высоцком: в Болгарии, Израиле, Литве, России, Словакии, США. Причем лишь в трех из них были изданы только книги других авторов (в них не была выпущена книга Марины Влади для незрячих): в Болгарии Студией Звукозаписи при Союзе слепых Болгарии была издана "говорящая" книга Аллы Демидовой "Владимир Высоцкий. Каким помню и люблю" на болгарском языке (Демидова Алла "Висоцки - какъвто го познавам и обичам". София: Студио за звукозапис при Съюз на слепите в България, 2009), в Словакии книга "Taký bol Vysockij" - сборник воспоминаний о В. Высоцком, его стихов и песен, а также поэтических посвящений Владимиру Высоцкому. Его составитель (и переводчик): Milan Tokár ("Taký bol Vysockij". Levoča: Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 1991). Впрочем, этот сборник содержит также воспоминания Марины Влади о Владимире Высоцком. В США в свою очередь вышла книга Светланы Зубрилиной в формате DAISY "Владимир Высоцкий: страницы биографии" - на русском языке (Zubrilina S.N. "Vladimir Vysotsky". Washington: National Library Service for the Blind and Physically Handicapped Library of Congress Washington, 2013).

В Израиле, Литве и России книги других авторов о В. Высоцком были изданы наряду с книгой Марины Влади "Владимир, или Прерванный полет". В Израиле, помимо аудиокниги Марины Влади (на иврите), была выпущена аудиокнига Валерия Перевозчикова "Живая жизнь. Штрихи к биографии Владимира Высоцкого" (на русском языке), точнее, две книги Валерия Перевозчикова - "Живая жизнь. Штрихи к биографии Владимира Высоцкого" - книга 1-я и книга 3-я, а также сборник "Высоцкий на Таганке". В Литве, помимо книги Марины Влади о В. Высоцком, Литовской библиотекой для слепых была издана книга Марлены Зимной "Высоцкий - две или три вещи, которые я о нем знаю" на литовском языке (Zimna Marlena "Vysockis. Vienas kitas dalykas, kuriuos apie jį žinau". Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2010).

В России же, помимо книги Марины Влади, были выпущены в виде аудиокниг для слепых читателей: сборник воспоминаний "Я, конечно, вернусь..." - кстати, с предисловием Марины Влади (Высоцкий В.С. "Я, конечно, вернусь...". Москва: Логосвос, 1991), книга Владимира Новикова "Высоцкий" из серии ЖЗЛ (Новиков В.И. "Высоцкий". Москва: Логосвос, 2003), а также "Секрет Высоцкого" Валерия Золотухина, напечатанный шрифтом Брайля (Золотухин В.С. "Секрет Высоцкого". Москва: Чинар, 2013. Шрифт Брайля, 4 книги). Кстати, "говорящая" книга Владимира Новикова "Высоцкий" была издана для незрячих не только московским издательством Логосвос, но и Кемеровской областной специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих, правда, в данном случае не полностью (Новиков В.И. "Высоцкий: Главы из книги". Кемерово: Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, 2002). Книгу начитали два разных диктора: В. Полищук (Логосвос) и М. Толоконская (Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих).

Книга Марины Влади "Владимир, или Прерванный полет" тоже выдержала в России больше, чем одно издание для незрячих. Помимо брайлевского издания 1991 года (Влади Марина "Владимир, или Прерванный полет". Москва: Просвещение, 1991. Шрифт Брайля, 3 книги), в Екатеринбурге была выпущена аудиокнига "Владимир, или Прерванный полет" (Влади Марина "Владимир, или Прерванный полет"; с приложениями. Екатеринбург: Свердловская областная специальная библиотека для слепых, 2011). Можно даже говорить о трех российских изданиях книги Марины Влади для незрячих, ибо издание Свердловской областной специальной библиотеки для слепых, в сущности, повторяет (правда, с дополнениями) более раннюю "говорящую" книгу, выпущенную в Казани (Влади Марина "Владимир или прерванный полет". Казань: Лаборатория звукозаписи Казанского государственного педагогического университета, 1991).

На русском языке "говорящая" книга Марины Влади для незрячих выпущена еще в двух странах: в Беларуси (где ее издателем стал ЧУП Звукотэкс ОО БелТИЗ) и в Эстонии (издатели: Добровольные дикторы Северо-Эстонского общества слепых и Эстонская библиотека для слепых - Eesti Pimedate Raamatukogu).

На французском языке она выпущена (в виде аудиокниги для незрячих) в Бельгии, Франции и Швейцарии. Причем во всех этих странах она вышла сначала на адуиокассетах, а затем была переиздана в формате DAISY.

В Израиле аудиокнига Марины Влади для незрячих вышла на иврите, в Латвии на латышском языке, в Литве - на литовском, в Нидерландах - на голландском, в Польше на польском, в Финляндии - на финском языке, в Чехии на чешском, в Швеции - на шведском языке, причем, как уже было отмечено выше, в Швеции мемуары Марины Влади "Владимир, или Прерванный полет" выдержали два издания - в виде брайлевской и "говорящей" книг.

Актриса Эльжбета Кийовска Стоит подчеркнуть, что во многих странах "говорящие" книги начитаны знаменитыми актерами. Так, например, в Польше книга Марины Влади для слепых "Владимир, или Прерванный полет" начитана Эльжбетой Кийовской (Elżbieta Kijowska-Rozen, род. в 1950 г. в Кракове, популярная польская актриса театра и кино, снялась, в частности, в роли прокурора в детективном телесериале "Доложи, 07" - одном из самых популярных телесериалов в Польше). Кстати, книга была начитана в 1993 году и издана на аудиокассетах, которые в настоящее время используются крайне редко и фактически покидают стены библиотек для незрячих. Но ввиду интереса к этой "говорящей" книге она была переиздана в специальном формате, позволяющем воспроизводить запись с помощью уже упомянутого в этой публикации устройства под названием Czytak.

Диктор Вячеслав Павлович Герасимов В России одним из самых популярных дикторов является Вячеслав Павлович Герасимов - выпускник Школы-студии им. В.И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. М.Горького (курс В.П. Марковой, 1965-1969), актер Государственного академического русского театра драмы имени М.Ю. Лермонтова в Алма-Ате, с 1975 года - диктор Всесоюзного радио, режиссер прямого эфира радиостанции "Маяк".

Почти 30 лет Вячеслав Павлович Герасимов озвучивает тексты для слепых и слабовидящих людей. Им начитана, в частности, книга Владимира Высоцкого для незрячих "Я, конечно, вернусь...", выпущенная московским издательством "Логосвос".

Впрочем, чтобы создать "говорящую" книгу для незрячих в формате DAISY, можно вообще обойтись без диктора. Как уже было отмечено выше, синтезаторы речи позволяют преобразовать любой текстовый файл в говорящий формат книги DAISY.

Формат DAISY дает незрячему читателю возможность выбора способа воспроизведения аудиокниг. Пользователи DAISY плеера могут выбирать между прослушиванием "говорящей" книги в исполнении диктора и чтением текстового файла, осуществляемым встроенным речевым синтезатором.

Не стоит также забывать, что рельефно-точечный тактильный шрифт Брайля это не только буквы, но и ноты. Луи Брайлю удалось адаптировать созданную им систему для нотной записи.

Пример нотописи для слепых. Фрагмент сонаты Бетховена Книги, содержащие ноты песен Владимира Высоцкого, напечатанные шрифтом Брайля, издавались в России ("Песни для голоса в сопровождении гитары", выпущенные Российской государственной библиотекой для слепых в 2012 году), а также в Финляндии, где в сборнике песен популярного поэта и певца Юха Вайнио (Juha Harri "Junnu" Vainio, известный как Juha "Watt" Vainio, или попросту Juha Vainio, 1938-1990) опубликовано произведение "Ystävän laulu" ("Песня о друге" в переводе Юха Вайнио на финский язык, ставшая, кстати, шлягером в Финляндии) в нотной записи (по Брайлю) для голоса и фортепиано + гитарные аккорды.

Когда возникает необходимость отправки книг для незрячих по почте, они высылаются бесплатно - в виде секограмм. Секограмма, то есть почтовое отправление, напечатанное или написанное секографическим способом (РТШ), подается к пересылке в открытом виде. Она может содержать вложения, предназначенные исключительно для незрячих. Таким вложением может, кстати, стать не только брайлевская, но и "говорящая" книга, а также любое тифлотехническое средство, при условии, что оно отправляется организацией для слепых, либо адресовано именно такой организации. Внутренние и международные секограммы доставляет бесплатно (и принимает к отправке) и Почта России (если они пересылаются наземным транспортом).

Валерий Клугман Так как немало места в нашей публикации занимает описание "говорящих" книг (в любой библиотеке для слепых они представлены в бОльшем количестве, нежели книги, напечатанные РТШ), мы хотели бы остановиться еще на одном важном обстоятельстве. На восприятие такого рода изданий существенным образом влияют определенные качества диктора. И, конечно же, пристрастия и вкусы читателей. Порой одни и те же "говорящие" книги, начитанные одним и тем же диктором, вызывают крайне противоположные эмоции, мнения и оценки. Пожалуй, одним из вызывающих наибольшее количество споров является диктор, начитавший три из пяти выпущенных в Израиле книг (В. Высоцкого и о В. Высоцком) для незрячих читателей, Валерий Клугман. Его имя хорошо известно не только израильским, но и российским читателям. И не только слепым. Валерий Клугман всегда читает текст с весьма своеобразными собственными комментариями. Некоторым читателям такой подход к читаемому диктором тексту нравится, некоторым мешает. Одни хвалят чтеца за то, что он "позволяет себе некоторые комментарии, что весьма необычно, читает отлично, живо и не скучно", при этом положительных оценок удостаиваются даже ошибки диктора, ибо по мнению некоторых слушаетелей ошибки позволяют, как это ни парадоксально, лучше сосредоточиться, в то время, как слишком "грамотный" чтец создает впечатление монотонности речи, под влиянием которой слушатель "отключается" и "выбывает из контекста". Диаметрально противоположного мнения придерживаются те, которые глубоко уверены, что чтец не имеет права вносить в читаемый текст "отсебятины", даже если считает ее важной и ценной. Комментарии Валерия Клугмана не являются, как правило, развернутыми, но даже лаконичные замечания вызывают у незрячих читателей (и у зрячих слушателей) бурные эмоции. Так, например, читая "Аквариум" Виктора Суворова, Валерий Клугман говорит: "Автор посвящает книгу Тане. Нет ни фамилиии, ни других подробностей. Просто Тане". Иногда диктор позволяет себе даже оценивать стиль автора книги (sic!), отмечая, например, что "...это похоже на лирическое отступление у Пушкина и других больших писателей". Но не только комментируемый диктором текст раздражает слушателей. Восприятию книги мешает и темп чтения, "гиперболизированное" выделение сносок. Сноски в тексте чтец выделяет особым образом, комментируя: "После слова стоит звездочка. Это примечание. Читаю примечание: (...). Это было примечание автора. Продолжаю чтение текста". По мнению ряда незрячих читателей вместо столь многословного комментария, достаточно было ограничиться применением особой интонации, показывающей что диктор читает примечание (с коротким комментарием: примечание автора).

Не всем нравится также, что в процессе чтения слышна, если можно так выразиться, "кухня" чтеца. Слышно переворачивание страниц, при этом именно в это время чтец замолкает, что создает нередкие паузы, подчас весьма затянувшиеся, даже двадцатисекундные (sic!). Некоторые же незрячие читатели считают такое чтение не только своеобразным, но и очень естественным, характерным. Они подчеркивают, что Валерий Клугман читает текст очень выразительно, с душой, даже с искоркой.

Впрочем, стоит отметить, что некоторые претензии слушателей адресованы явно не тому, кто их заслуживает. Критикуемые слушателями аудиокниг, начитанных этим диктором, рекомендации, как поступать с диском, или с аудиокассетой по окончании его (ее) прослушивания, придуманы не чтецом. Они являются необходимой информацией технического характера и по своему содержанию напоминают руководства по эксплуатации тех или иных устройств, в которых (в руководствах) нуждаются не все потребители. И подобно тому, как некоторых покупателей раздражает или по крайней мере удивляет факт, что на упаковке чая подробно описан способ его приготовления (вероятно представляющийся им слишком очевидным, чтобы удостоиться описания), слушателей раздражает читаемая диктором информация: "Конец первой стороны второй кассеты. Переверните, пожалуйста, кассету и вы сможете продолжить прослушивание книги", или "Вложите кассету в упаковку". Один из слушателей позволил себе даже заметить, что чувствует себя так, как будто его "считают идиотом, не понимающим, что делать, если закончилась кассета. Это как если бы в печатной книге в конце каждой страницы было напечатано: конец такой-то страницы. Переверните, пожалуйста, страницу, и вы сможете продолжить чтение книги". Подобного рода комментарии, сплошь и рядом встречающиеся на необъятных просторах мировой паутины, свидетельствуют о том, что предназначенные исключительно для незрячих читателей издания зачастую попадают в руки людей, не являющихся инвалидами по зрению, явно забывающими о том, что комментарии предназначены именно для слепых читателей ("Закончилось чтение книги Владимира Высоцкого "Проза поэта". Читал Валерий Клугман. Пожалуйста, возвратите диск в коробку. Для этого осторожно уложите диск на выступающий круг в центре коробки. Если диск вложен правильно, вы услышите щелчок. После этого закройте коробку. Спасибо").

Что касается комментариев Валерия Клугмана к читаемым им текстам, то, пожалуй, апогея они достигли именно в "говорящей" книге о Владимире Высоцком - "Высоцкий на Таганке". Как известно, в книге опубликовано довольно большое количесто фотографий. Валерий Клугман не просто подробно рассказывает, в какой позе запечатлен на них В.С. Высоцкий, как он одет, кто еще присутствует в кадре, но и добавляет, что тот или иной снимок является по его мнению очень необычным, или новым, совершенно ему доселе неизвестным (так он говорит, например, об известной фотографии, на которой запечатлены, в частности, Владимир Высоцкий и Булат Окуджава). Но если эти комментарии имеют отношение к опубликованным в книге фотографиям (и в силу этого обстоятельства не кажутся столь уж удивительными), то совершенно неожиданным выглядит записанное Валерием Клугманом воспоминание о концерте Владимира Высоцкого в харьковском Дворце спорта (Валерий Клугман говорит о нем: "Дворец спорта "Динамо", вероятно по причине того, что Дворец спорта был "домашним" для хоккейной команды Динамо Харьков), на котором ему довелось присутствовать в качестве зрителя. Валерий Клугман вспоминает, как после завершения выступления ВИА, спевшего, между прочим, в заключительной части первого отделения песню Владимира Высоцкого "Гимнастика", поэт шагнул на сцену, вызвав бурю аплодисментов. "Зал разразился овацией - вспоминает Валерий Клугман - а люди, сидевшие сзади, кинулись к сцене и уселись прямо в проходе у сцены. Они заняли все проходы, усевшись на полу. В какой-то момент кто-то из сидевших в проходе на полу панибратски крикнул: "Давай, спой...", назвав свою любимую песню. Высоцкий перестал говорить. Зал затих. Высоцкий решительно сказал: "Что давай?" Как следует из дальнейших воспоминаний В. Клугмана, поэта больно задело столь панибратское обращение к нему.

Обращаясь к незрячим читателям израильской библиотеки, Валерий Клугман говорит о феномене Владимира Высоцкого, призывает вслушаться в его песни, и выражает надежду, что вслушавшись в них, даже те, которые никогда раньше не слышали произведений поэта, смогут понять "почему в трудные минуты в Союзе, в Москве, в Харькове, в других городах страны, почему в трудные минуты жизни за границей больше любого врача, любого дружеского успокоения, успокаивают душу песни Владимира Высоцкого". Эти слова диктор произносит очень взволнованным голосом, в котором слышны эмоции, в какой-то момент голос кажется даже дрожащим...

Безусловно, такой своеобразный комментарий свидетельствует об очень эмоциональном отношении Валерия Клугмана к читаемому тексту. И к творчеству Владимира Высоцкого.

Что же касается критики в адрес некоторых чтецов книг для незрячих, то справедливости ради стоит подчеркнуть, что критике подвергаются нередко не только "говорящие" книги для слепых, но и брайлевские издания.

Брайлевский принтер Everest-D V4 Так например, книги, напечатанные рельефно-точечным шрифтом, выпущенные издательством "Чинар", часто критикуются незрячими читателями за слишком небольшое расстояние между строк (текст расположен близко друг другу, что очень затрудняет чтение). Конечно, невысокое качество некоторых брайлевских изданий, далеко не всегда вызвано недобросовестным отношением редакторов к работе, но и невозможностью обеспечения высокого технического качества печати РТШ. Не все издатели могут позволить себе модернизацию программно-технических средств. Сотрудник Тверской областной специальной библиотеки для слепых (Государственное казенное учреждение культуры "Тверская областная специальная библиотека для слепых имени М.И. Суворова") Ирина Флоренкова признает: "Наша библиотека выпускает книги по Брайлю на брайлевском принтере Everest-D V4. Жалобы к нам предъявляются те же: малое расстояние между строк. Программа принтера не регулирует это расстояние. Зато качество высокое, печать более выпуклая и ощутимая".

Плохая работа печатающего устройства (особенно если оно никем не контролируется) приводит также к столь существенным изъянам брайлевских изданий, как некорректная нумерация страниц или неправильное расположение текста на странице, например, смещение полей, "съедание" номера страницы.

К сожалению, если недовольство работой чтецов "говорящих" книг для незрячих, в сущности, никоим образом не отражается на их популярности, то низкое качество брайлевской печати существенным образом влияет на стойкую тенденцию к снижению интереса незрячих читателей к изданиям рельефно-точечного шрифта Брайля. Проведенный экспертами из Российской государственной библиотеки для слепых анализ показал, что в период с 2006 по 2010 гг. доля читателей владеющих системой Брайля сократилась на 1,8% и составила 12,4% (Захарова Елена Васильевна. "Основные тенденции развития специальных библиотек для слепых". - Москва: Российская государственная библиотека для слепых, 2012. 117 с.).

Снижение интереса незрячих читателей к изданиям РТШ вызывает серьезную обеспокоенность сотрудников библиотек для слепых. В поисках выхода из сложившейся ситуациии проводятся конференции, опросы, к дискуссии приглашаются сами читатели. Например, Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского пригласила всех заинтересованных лиц принять участие в интернет-обсуждении вопросов обеспечения качества продукции рельефно-точечного шрифта Брайля. Специалисты уверены, что качество продукции РТШ может повлиять на повышение читательской активности. Но не стоит несомненно забывать о том, что конкуренцию брайлевским книгам составляют именно "говорящие" книги. И зачастую именно их растущая популярность приводит к тому, что незрячие не желают изучать систему Брайля, а те, которые ею уже владеют, все чаще не хотят читать книги, напечатанные РТШ. К сожалению, эта тенденция прослеживается как среди молодых, так и среди пожилых читателей. Последние теряют чувствительность, поэтому испытывая трудности в процессе чтения книг в формате РТШ, предпочитают им "звуковую" литературу. Юные же читатели предпочитатют традиционным брайлевским изданиям "говорящие" книги, так как зачастую в недостаточной степени владеют системой Брайля (это особенно заметно в провинции, где качество обучения является относительно невысоким, а количество учителей недостаточным). Между тем, без брайлевских изданий невозможно представить себе библиотеки для слепых, а лишенный контакта с ними незрячий читатель теряет очень многое. В странах с низким процентом читателей, владеющих системой Брайля, наблюдается тенденция к использованию синтезаторов речи. Причем это вызвано не соображениями экономического характера (брайлевская печать является относительно дорогой), а неграмотностью читателей. Конечно же, "говорящая" книга и синтезаторы речи, позволяющие преобразовать любой текстовый файл в говорящий формат книги DAISY, являются своего рода компенсацией для читателей, не владеющих системой Брайля. Но не следует забывать, что это всего лишь замена. К тому же, можно ли считать приемлемым лишение незрячих второго канала информации? Ведь для связи с окружающим миром человек использует все чувства. И эта связь выражена также через осязание. Читатели, лишенные зрения, не должны лишаться еще и возможности использовать осязание и надеяться только на слух. Ведь два канала информации были бы гораздо более эффективными. Осязание же вляется для слепых главным способом предметного познания. И брайлевское чтение - неотъемлемая часть этого познания.

Не следует также забывать о том, что знание системы Брайля важно не только для чтения, но и для письма. Конечно, можно заменить написание сообщений (писем и т.п.) их аудиозаписью, но брайлевское письмо необходимо не только для передачи информации, но и для использования в собственных целях, например, для записи заметок, примечаний, адресов, телефонных номеров. Незрячие, не владеющие системой Брайля, попадают в затруднительное положение при необходимости записать, что купить в магазине, сохранить адрес или номер телефона знакомых. Аудиозапись можно в данном случае считать альтернативой, но не совсем удовлетворительной.

Грифель для письма по Брайлю (выпускаются мужские, женские, детские, а также грифели с кольцом) Прибор для письма по Брайлю

Braille e-book К сожалению, у книг, напечатанных РТШ, один существенный минус. Они очень объемные (чтобы уменьшить объем брайлевского письменного текста, используется краткопись). Брайлевские книги не только значительно толще, но и тяжелее плоскопечатных изданий. Они печатаются на бумаге, позволяющей наносить рельефные точки и лунки. Поэтому корейские ученые создали электронную книгу, основанную на технологии рельефного дисплея. Благодаря электроактивным полимерам специальный экран может изменять поверхность и образовывать выпуклые точки в соответствии с брайлевским алфавитом. Корейские разработчики решили, что синтезаторы речи, основанные на технологии "Text-To-Speech", не в состоянии полностью удовлетворить потребности незрячих читателей. К тому же, они уверены, что технология "Е-book" должна быть доступна не только для зрячих читателей, но и для тех, чьи возможности ограничены. В итоге корейские дизайнеры - Byung-Min Woo, Jin-Sun Park, Seon-Keun Park, Sun-Hye Woo - разработали концепцию электронной книги для незрячих "Braille e-book", позволяющую незрячим читателям получить доступ к огромному количеству публикаций, содержащихся в электронных архивах библиотек. Использование шрифта Брайля в электронных книгах стало возможным благодаря ЕАР-технологии (используемой также в электронных чернилах), дизайнеры заменили стандартный экран электроактивным полимером, поверхность которого изменяет форму при подаче на него электромагнитных импульсов (преобразуясь в рельефно-точечный шрифт Брайля). При этом можно даже менять размер шрифта.

Ноутбук для слепых В свою очередь, американский дизайнер Джонатан Лукас (Jonathan Lucas) создал ноутбук "Siafu" без экрана. Ноутбук для слепых преобразует изображение в рельеф благодаря синтетическому материалу "Magneclay", изменяющему форму под влиянием электричества. "Magneclay" дает возможность работать с компьютером благодаря намагниченной жидкости, принимающей жесткую форму под воздействием заряда, а также благодаря контролируемому полю, твердеющему до такой степени, что его можно нащупать. Устройство имеет форму планшета, оно лишено экрана (в традиционном понимании этого термина), но имеет дисплей, отображающий текстовые сообщения и web-страницы в виде шрифта Брайля. Под влиянием магнитных и электрических зарядов дисплей может приобретать любую форму неограниченное количество раз (в трехмерном виде). Так как изображения представляются в объемной форме, ноутбук "Siafu" позволяет не только читать тексты, набранные шрифтом Брайля, но и ощупывать рельефные изображения лиц, предметов, географических объектов, ландшафтов. Калифорнийские дизайнеры утверждают, что в 2015 году ноутбук "Siafu" будет запущен в производство.

Такого рода ноутбук в состоянии компенсировать незрячим ограниченный доступ к письменному материалу. Ведь если люди, не лишенные зрения, сталкиваются с текстом буквально на каждом углу (читая его не только в книгах, газетах, письмах, на web-страницах, на дисплее мобильного телефона, но и на уличных знаках, вывесках, в рекламе и т.п.), то читатели, посещающие библиотеки для незрячих, имеют доступ к относительно ограниченному выбору книг и к очень немногочисленным периодическим изданиям.

Ноутбук Siafu, представляющий изображения в объемной форме К тому же, представляющий изображения в объемной форме ноутбук "Siafu" подарит незрячим читателям дополнительные тактильные ощущения. Возможно, он поможет также приобщить к системе Брайля тех незрячих, которые ею не владеют. Это особенно важно в контексте наблюдающегося повсюду снижения интереса к изданиям РТШ, с которым сталкиваются даже страны, имеющие долгие и хорошие брайлевские традиции. Не исключено, что желание наслаждаться в полном объеме возможностями столь уникального нового устройства заставит незрячих учеников (и их учителей) более серьезно отнестись к изучению и преподаванию системы Брайля. Ведь в настоящее время в некоторых школах незрячих учеников учат использовать для чтения только левую руку. Но бывает еще хуже: некоторые ученики используют в процессе чтения только один палец. В таких случаях быстрое чтение становится просто невозможным. Использующий все пальцы обеих рук незрячий читатель распознает одновременно как минимум шесть символов. Такое чтение является очень эффективным. Читающий одной рукой, к тому же, одним пальцем, ученик способен к одновременному распознанию всего лишь одного символа.

В завершающем настоящую публикацию каталоге книг для незрячих (как книг поэта, так и книг о нем) "говорящие" книги, выпущенные Центральной библиотекой для слепых, слабовидящих и для людей с ограниченными возможностями зрения в Нетании, описаны на русском языке, а не на иврите. Мы решили перевести для читателей описания из ивритоязычного каталога израильского издателя, несмотря на то, что первоначально планировали (исходя из той же цели: сделать информацию более понятной для читателей, не владеющих ивритом) записать ивритоязычный текст латинскими буквами. К сожалению, даже такая транскрипция (которая несомненно была бы более правильной с точки зрения многих библиографов) могла бы ввести в заблуждение читателей, не являющихся знатоками творчества Владимира Высоцкого и литературы о нем. Не слишком опытный в этом плане читатель мог бы не понять, о каких названиях книг идет речь, если бы они были приведены именно на иврите (пусть даже латинскими буквами). Даже в том случае, когда в названии книги упоминается название знаменитого московского театра, латинская транскрипция (применяемая, кстати, сотрудниками Центральной библиотеки для слепых, слабовидящих и для людей с ограниченными возможностями зрения в Нетании) представляется нам не совсем удачной. Одна из "говорящих" книг, выпущенных в Израиле, описана, например, сотрудниками Центральной библиотеки для слепых, слабовидящих и для людей с ограниченными возможностями зрения в Нетании (именно такую информацию увидел бы на дисплее зрячий читатель, прослушивающий диск с помощью персонального компьютера), как "Vysotsky Netagenka". При виде такого описания почему-то приходит на ум строка "Стал метро рыть отец Витькин с Генкой"...


Каталог книжных изданий для незрячих
(книги Владимира Высоцкого и книги о Владимире Высоцком, выпущенные в 17 странах)

 • Беларусь
  • Высоцкий Владимир Семенович "Нерв". Диктор: Леонид Деркач. Минск: ЧУП Звукотэкс ОО БелТИЗ (год издания не указан). Аудиокассета, MP3
  • Влади Марина "Владимир, или Прерванный полет". Диктор: Валентин Аксентюк. Минск: ЧУП Звукотэкс ОО БелТИЗ (год издания не указан). Аудиокассета, MP3
 • Бельгия
  • Vlady Marina "Vladimir ou le vol arrêté". Lu par: Anne Bellemans. Bruxelles: Ligue Braille, 1988. Daisy CD
 • Болгария
  • Демидова Алла "Висоцки - какъвто го познавам и обичам"; прев. от рус. Искра Несторова. Четец: Белка Белева. София: Студио за звукозапис при Съюз на слепите в България, 2009. Записани в MP3-файлове
 • Израиль
  • Влади Марина "Владимир Высоцкий". Читает Микки Мармор. Нетания: Центральная библиотека для слепых, слабовидящих и для людей с ограниченными возможностями зрения, 1992. CD-Daisy MP3, 7 ч. 58 м., на иврите
  • Высоцкий Владимир "Проза поэта". Читает Валерий Клугман. Нетания: Центральная библиотека для слепых, слабовидящих и для людей с ограниченными возможностями зрения, 2009. CD-Daisy MP3, 5 ч. 50 м., на русском языке
  • "Высоцкий на Таганке" (сборник; авторы: Вадим Гаевский, Елена Горфункель, Римма Кречетова, Наталья Крымова, Константин Рудницкий, Галина Холодова). Читает Валерий Клугман. Нетания: Центральная библиотека для слепых, слабовидящих и для людей с ограниченными возможностями зрения, 1994. CD-Daisy MP3, 3 ч. 47 м., на русском языке (помимо текста книги на диске записаны также избранные песни Владимира Высоцкого в авторском исполнении)
  • Перевозчиков Валерий "Живая Жизнь. Штрихи к биографии Владимира Высоцкого; книга первая. Читает Валерий Клугман. Нетания: Центральная библиотека для слепых, слабовидящих и для людей с ограниченными возможностями зрения, 1999. CD-Daisy MP3, 13 ч. 30 м., на русском языке
  • Перевозчиков Валерий "Живая Жизнь. Штрихи к биографии Владимира Высоцкого; книга третья. Читает Людмила Мушкатина. Нетания: Центральная библиотека для слепых, слабовидящих и для людей с ограниченными возможностями зрения, 2002. CD-Daisy MP3, 9 ч. 50 м., на русском языке
 • Латвия
  • Vladi Marina "Vladimirs jeb Pārtrauktais lidojums"; no franču valodas tulkojusi Silvija Brice. Diktors: Kokina Kristīne. Rīga: Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2009. MP3
 • Литва
  • Vladi Marina "Vladimiras, arba nutrūkęs skrydis"; iš rusų kalbos vertė V. Matonienė. Skaito: Regina Jokubauskaitė. Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2004. Garso įrašas - MP3 (1 garso diskas. Antr. įd. lape taip pat Brailio raštu)
  • Zimna Marlena "Vysockis. Vienas kitas dalykas, kuriuos apie jį žinau"; iš lenkų kalbos vertė Rytė Janauskaitė. Skaito: Romualdas Ramanauskas. Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2010. Garso įrašas - MP3 (1 garso diskas. Antr. įd. lape taip pat Brailio raštu)
 • Нидерланды
  • Vlady Marina "Vladimir, of De onderbroken vlucht"; vertaling: Joost Schipper. Collectie van het Loket aangepast-lezen. Den Haag: Aangepast Lezen, 1990. Cassette, cassette-aanduiding (cc): 7 cc, 9:20 v
 • Польша
  • Vlady Marina "Wysocki czyli przerwany lot"; przeł. Kalina Szymanowska. Czyta: Elżbieta Kijowska. Warszawa: Zakład Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych, 1993. 9 kaset dźw.
  • Vlady Marina "Wysocki czyli przerwany lot"; przeł. Kalina Szymanowska. Czyta: Elżbieta Kijowska. Warszawa: Spółdzielnia Nowa Praca Niewidomych – Cepelia, 2008. Książki mówione w formacie Czytak
  • Wysocki Włodzimierz "Drzwi obozu są otwarte...". Poznań: Studio Tyflografiki "TYFLOGRAF", 2014. Książka brajlowska
  • Wysocki Włodzimierz "Gra w karty w roku 1812". Poznań: Studio Tyflografiki "TYFLOGRAF", 2014. Książka brajlowska
  • Wysocki Włodzimierz "On nie powrócił z boju". Poznań: Studio Tyflografiki "TYFLOGRAF", 2014. Książka brajlowska
  • Wysocki Włodzimierz "Piosenka o dwóch zabitych łabędziach". Poznań: Studio Tyflografiki "TYFLOGRAF", 2014. Książka brajlowska
  • Wysocki Włodzimierz "Piosenka o nutach". Poznań: Studio Tyflografiki "TYFLOGRAF", 2014. Książka brajlowska
  • Wysocki Włodzimierz "Pomiędzy nas nikt obcy nie mógł wejść...". Poznań: Studio Tyflografiki "TYFLOGRAF", 2014. Książka brajlowska
  • Wysocki Włodzimierz "Prawda i Blaga". Poznań: Studio Tyflografiki "TYFLOGRAF", 2014. Książka brajlowska
  • Wysocki Włodzimierz "Rejs Moskwa-Odessa". Poznań: Studio Tyflografiki "TYFLOGRAF", 2014. Książka brajlowska
  • Wysocki Włodzimierz "Smugą białej piany". Poznań: Studio Tyflografiki "TYFLOGRAF", 2014. Książka brajlowska
  • Wysocki Włodzimierz "W górach". Poznań: Studio Tyflografiki "TYFLOGRAF", 2014. Książka brajlowska
 • Россия
  • Влади Марина "Владимир, или Прерванный полет"; пер. с фр. Марины Влади, Юлии Абдуловой. Москва: Просвещение, 1991. Шрифт Брайля, 3 кн.
  • Влади Марина "Владимир или прерванный полет"; пер. с фр. Марины Влади, Юлии Абдуловой. Казань: Лаборатория звукозаписи Казанского государственного педагогического университета, 1991. Магнитная лента
  • Влади Марина "Владимир или прерванный полет"; пер. с фр. Марины Влади, Юлии Абдуловой. С приложениями. Екатеринбург: Свердловская областная специальная библиотека для слепых, 2011. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) в контейнере
  • Высоцкий Владимир Семенович "Все лучшее в оркестровом сопровождении". Екатеринбург: Свердловская областная специальная библиотека для слепых, 2009. Однотомник, электронный ресурс: 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
  • Высоцкий Владимир Семенович "Избранное". Читает Гелий Сысоев. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых, 2006. Говорящая книга для слепых, CD-ROM
  • Высоцкий Владимир Семенович "Песни: для голоса в сопровождении гитары"; ред. - пер. по Брайлю Г.К. Зиневич. Москва: Российская государственная библиотека для слепых, 2012. Шрифт Брайля, 1 кн.
  • Высоцкий Владимир Семенович "Проза поэта". Читает Т. Ю. Груднева. Кемерово: Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, 2007. 2 кас. (5 ч. 47 м.)
  • Высоцкий Владимир Семенович "Роман о девочках". Аудиоспектакль. Барнаул: Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, 2007. 1 эл. опт. диск (CD-R)
  • Высоцкий Владимир Семенович "Роман о девочках". Москва: Чинар, 2013. Шрифт Брайля, 1 кн.
  • Высоцкий Владимир Семенович "Стихи. Песни". Однотомное издание. Ставрополь: Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского, 2002. 4 эл. опт. диска (CD-ROM)
  • Высоцкий Владимир Семенович "Стихотворения"; ред. Е.О. Маленкова, ред. по Брайлю Н.М. Аничкова. Санкт-Петербург: Чтение, 2013. Шрифт Брайля, 3 кн.
  • Высоцкий Владимир Семенович "Я, конечно, вернусь...".Стихи и песни В. Высоцкого. Воспоминания; предисл. М. Влади. Читает Вячеслав Герасимов. Москва: Логосвос, 1991. 1 файл на жестком диске (10 ч. 26 мин.)
  • Золотухин Валерий Сергеевич "Секрет Высоцкого". Москва: Чинар, 2013.Шрифт Брайля, 4 кн.
  • Новиков Владимир Иванович "Высоцкий". Читает Всеволод Полищук. Москва: Логосвос, 2003. 6 зв. кассет (20 час. 31 мин.). Москва: Логосвос, 2012, 1 фк.
  • Новиков Владимир Иванович "Высоцкий". Читает М.С. Толоконская. Кемерово: Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, 2002. 2 ак (6 час. 39 мин.)
 • Словакия
  • "Taký bol Vysockij"; do slvoenčiny preložil a poznámkami doplnil Milan Tokár. Načítal: Dušan Ružička. Levoča: Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1991. Audio kazeta, MP3
 • США
  • Zubrilina S.N. "Vladimir Vysotsky"; written in Russian (Зубрилина Светлана Николаевна "Владимир Высоцкий: страницы биографии"). Washington: The National Library Service for the Blind and Physically Handicapped (NLS), Library of Congress, 2013. DAISY-book
 • Финляндия
  • Vlady Marina "Vladimir katkennut lento"; suom. Sulamit Hirvas. Lukija: Ritva Vepsä. Helsinki: Celia Näkövammaisten Kirjasto, 1988. Daisy
 • Франция
  • Vlady Marina "Vladimir ou Le vol arrêté". Paris, Marseille: L'Association des Donneurs de Voix (ADV), Bibliotheque Sonore Marseille, 1988. MP3
 • Чехия
  • Vladyová Marina "Vladimír, aneb Zastavený let"; z francouzského originálu přeložila Markéta Vinická. Načetl: Rychetníková Hana. Praha: Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E. Macana, 2007. Rozsah: 1 zvuková deska
 • Швейцария
  • Vlady Marina "Vladimir ou Le vol arrêté". Lu par / transcrit par: Mme P. Dunant. Genève: Bibliothèque Braille Romande et livre parlé (BBR), 1988. CD-Daisy MP3
 • Швеция
  • Vlady Marina "En kärleks saga eller Berättelsen om Vladimir Vysotskij människan, poeten, skådespelaren"; översättning av Ewa Rappe, Vysotskijs sånger är översatta från ryska av Maj-Britt van Reisen och Bengt Lundberg. Enskede: Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB), 1989. Punktskrift, 3 vol. (505 s. med tryckt brailleskrift)
  • Vlady Marina "En kärleks saga eller Berättelsen om Vladimir Vysotskij människan, poeten, skådespelaren"; översättning av Ewa Rappe, Vysotskijs sånger är översatta från ryska av Maj-Britt van Reisen och Bengt Lundberg. Inläsare: Maj-Britt Remper. Lund: BTJ, 2005. Talbok, DAISY
  • Vysotskij Vladimir. "Vysotskij: sånger 1959-80"; tolkning: Carsten Palmær och Ola Palmær. Enskede: Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB), 1997. Punktskrift, 2 vol. (159 s. tryckt punktskrift)
  • Vysotskij Vladimir. "Vysotskij: sånger 1959-80"; tolkning: Carsten Palmær och Ola Palmær. Uppläsare Kerstin Oijens, Hans Sandquist. Enskede: Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB), 2006. Talbok, DAISY
 • Эстония
  • Влади Марина "Владимир, или, Прерванный полет". Читает: София Захарова. Таллинн: Добровольные дикторы Северо-Эстонского общества слепых, Eesti Pimedate Raamatukogu, 2008. Formaat: CD MP3
 • Избранные книги для незрячих, содержащие произведения В. Высоцкого, воспоминания о поэте, или статьи на тему его творчества:
 • Италия
  • Finardi Eugenio, D'Errico Antonio G. "Spostare l'orizzonte. Come sopravvivere a quarant'anni di vita rock". Lettura eseguita da: Mazzoni Alessandro. Roma: Centro Nazionale del Libro Parlato dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, 2011. DAISY/cassetta. Durata: 431 minuti
 • Польша
  • Hanuszkiewicz Adam "To lubię". Czyta: Adam Hanuszkiewicz. Warszawa: Spółdzielnia Nowa Praca Niewidomych – Cepelia, 2013. Książki mówione w formacie Czytak
  • Kalicińska Małgorzata "Dom nad rozlewiskiem". Czyta: Hanna Kinder-Kiss. Warszawa: Zakład Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych, 2006. 27 kaset dźw.
  • Kalicińska Małgorzata "Dom nad rozlewiskiem". Czyta: Hanna Kinder-Kiss. Warszawa: Spółdzielnia Nowa Praca Niewidomych – Cepelia, 2007. Książki mówione w formacie Czytak
  • Kalicińska Małgorzata "Powroty nad rozlewiskiem". Czyta: Elżbieta Kijowska. Warszawa: Zakład Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych, 2008. 15 kaset dźw.
  • Kalicińska Małgorzata "Powroty nad rozlewiskiem". Czyta: Elżbieta Kijowska. Warszawa: Spółdzielnia Nowa Praca Niewidomych – Cepelia, 2008. Książki mówione w formacie Czytak
  • Olbrychski Daniel "Anioły wokół głowy". Czyta: Włodzimierz Nowakowski. Warszawa: Zakład Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych, 1994. 16 kaset dźw.
  • Olbrychski Daniel "Anioły wokół głowy". Czyta: Włodzimierz Nowakowski. Warszawa: Spółdzielnia Nowa Praca Niewidomych – Cepelia, 2011. Książki mówione w formacie Czytak
 • Россия
  • Высоцкий Владимир Семенович "Роман о девочках" // "Литературные чтения" (Ленинград), 1988, № 6, стр. 14-123. Шрифт Брайля
  • Высоцкий Владимир Семенович. Стихи из сборника "Нерв"; Карякин Юрий Федорович. О песнях Владимира Высоцкого // в сборнике: "Современная художественная литература" Вып. 2; гл. ред. В.А. Летов. Москва: Просвещение, 1982. Шрифт Брайля, 3 кн.
  • Высоцкий Владимир Семенович. Стихи из сборника "Нерв" // в сборнике: "Современная художественная литература" Вып. 3; гл. ред. В.А. Летов. Москва: Просвещение, 1982. Шрифт Брайля, 3 кн.
 • Финляндия
  • Vainio Juha "Lauluntekija ja laulaja"; nuottijulkaisu, 24 laulelman melodia kosketinsoittimelle, sointumerkit. Kaikki Juha Vainion sanoituksia, mm "Ystävän laulu". Helsinki: Celia Näkövammaisten Kirjasto, 1990. Pistenuotti, 3 sid., yksipuolinen pisteitys
 • Франция
  • Vlady Marina, Vallier Helene, Versois Odile, Baidar-Poliakoff Olga "Babouchka". Paris: L'Association Valentin-Haüy Au service des aveugles et des malvoyants, 1979. Braille Abrégé AOE, 7 vol.

Developed by VERY Ltd. in 2006-2016