വ്ളാഡിമര് വ്യസോട്ട്സ്കി VVysotsky translated
  
 
   മുമ്പത്തെ  അടുത്തത്  ഉളളടക്കവും  
◀ To beginning